Komfort, variabilnosť, spoľahlivosť !

Komfort, variabilnosť, spoľahlivosť !

Prístroj VENAR TS je vyhotovený na základe najnovších potrieb vybavenosti anestetického pracoviska. Zjednocuje funkcie a prednosti predchádzajúcich verzií prístrojov VENAR Libera a VENAR Omega do jedného koncepčného riešenia. 


Anestetický prístroj VENAR TS zjednocuje funkcie a prednosti predchádzajúcich verzií prístrojov VENAR Libera a VENAR Omega do jedného koncepčného riešenia.

Prístroj má integrovaný blok monitoringu (modulom Profilungs), ktorý súčasne vykonáva aj funkciu prietokomeru umožňujúceho pohodlne a bezpečne riadiť a monitorovať množstvo a koncentráciu čerstvých plynov prichádzajúcich k pacientovi. Vykonáva všetky funkcie systému Profilungs (počítačom asistovaná ventilácia, diagnostika mechanických vlastnotí pľúc, archivácia, optimalizácia). Ovládanie je realizované 15" dotykovou obrazovkou.

Základnú verziu prístroja je možné dovybaviť širokým spektrom doplnkových technológií a modulov. VENAR TS môže byť vyhotovený aj v prevedení pre prácu so Xenónom, novým a moderným anestetikom. V takomto prevedení je plne optimalizovaný čo sa týka funkcií, parametrov a cenovej dostupnosti.

VENAR TS poskytuje možnosť dovybavenia prístroja stanicou s lineárnymi injekčnými dávkovačmi, BIS monitorom a bezdrôtového pripojenia k centrálnemu monitorovaciemu systému Chirana ICARD.

Anestezia

Základné technické charakteristiky: 

 • ventilátor: s elektrickým pohonom

 • dychový objem: od  5 ml v tlakovom režime do 1500 ml                 (rozsah pre dospelých: od 200ml do 1500ml,                                          rozsah pre deti: od 20ml do 300ml,                                                      rozsah pre novorodencov: od 5ml)

 • dychová frekvencia: 4 – 100 c/ min

 • minútová ventilácia: 0,5 – 25 l/ min

 • Ti:Te, %: 20 – 80 % (od 1:4 do 4:1)

 • poinspiračná pauza: od 0 do 50%

 • prietokomer: elektronický EFA alebo EFA3 

 • komunikačné porty pre transfer dát: LAN (TCP/IP) a 3x USB port

 • držiak odparovačov: na 2 odparovače

Režimy ventilácie:

 • IPPV/CMV – ventilácia riadená objemom

 • PCV – ventilácia riadená tlakom

 • SIMV-PS – synchronizovaná záložná ventilácia s tlakovou podporou spontánneho dýchania na úrovni tlaku PEEP

 • PS – tlaková podpora pri spontánnom dýchaní pacienta 

 • PS  s Apnea Backup - v záložnom móde ventilátor dýcha s frekvenciou f a s tlakom Pps

 • MAN – ručná ventilácia za pomoci vaku

 • SPONT – ventilácia pri spontánnom dýchaní pacienta

 • Režimy SIMV-PS, PS a SPONT sú nevyhnutné pre optimalizáciu procesov synchronizácie dýchania pacienta a práce ventilátora

 • MLV – viachladinová ventilácia pľúc

Monitorované parametre:

 • monitoring všetkých parametrov ventilácie vrátane pľúcnej mechaniky (Ti, Te, PAi, PAE, PEEP, Cst, Cdyn, Vt, Mv, f,...)

 • monitoring prostredníctvom grafov a dynamických slučiek charakterizujúcich stav dýchacích ciest pacienta

 • elektronický prietokomer umožňuje kontrolu množstva spotrebovaného plynu za operáciu

 • možnosť optimalizácie ventilácie, rýchleho nastavenia parametrov ventilátora pomocou funkcie Auto start, ukladanie trendov, udalostí a editácia širokého spektra dát

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov formou svetelnej aj zvukovej signalizácie

 • pre extrémne situácie možnosť rýchleho spustenia prístroja v režime CMV po zadaní jediného parametra - hmotnosti pacienta

 • zabudovaný elektronický prietokomer  s ochranou proti hypoxickej zmesi

 • monitorovanie FiO2 paramagnetickým analyzátorom (SIDE stream)

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom pomocou zabudovaného kompresora

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

Výhody prístroja:

 • využíva sa súčasný elektrický pohon práce ventilátora, ktorý na rozdiel od zastaraného systému „vaku vo valci“ zabezpečuje podrobnú kontrolu parametrov ventilácie a nevyžaduje ďalšiu spotrebu vzduchu na riadenie a prácu systému. Okrem toho, ventilátor pracuje úplne nehlučne a s vysokou presnosťou

 • rozšírený monitoring umožňuje získať presnejšiu predstavu o priebehu anestézie

 • široká škála režimov ventilácie: CMV, PCV, SIMV-PS, PS, MAN, SPONT, MLV garantuje minimalizáciu traumy pacienta počas anestézy.

 • funkcia Auto start umožňujúca rýchlu automatizovanú ventiláciu pacienta

 • aktívny systém odsávania vydýchnutých plynov

 • možnosť automatického prepnutia napájania plynov (O2 a N2O) z centrálneho rozvodu na tlakové fľaše a späť 

 • systém upevnenia odparovačov Selectatec so systémom uzamknutia Interlock (systém blokovania práce odparovača)

 • v prístroji sa využíva precízny elektronický prietokomer EFA  alebo elektronický zmiešavač EFA 3 De Lux, ktorý zabezpečuje:

  • presnejšie dávkovanie plynov, monitorovanie prietoku čerstvej zmesi

  • zvýšenú úroveň ochrany pred hypoxiou vďaka monitorovaniu FiO2

  • zobrazenie spotreby plynu v priebehu operácie, sumárne a každého plynu zvlášť

  • indikáciu prietoku čerstvej zmesi v číslicovej forme ako i vo forme stĺpcových grafov

 • systém Profilungs zabudovaný v prístroji Venar TS umožňuje viachladinovú ventiláciu pľúc (význam najmä pri náročných napr. kardiologických operáciách, kde sa využíva pripojenie pacienta na mimotelový obeh)

 • ABC – v základnom vybavení prístroja je anestetický dýchací okruh ABC bez uzatvárania okruhu pri výmene absorbéra CO2 ale ako voliteľná opcia je dostupný tiež nový dýchací okruh ABC so systémom automatického uzatvárania okruhu pri výmene absorbéra počas operácie.

   

  Popis:

  Dýchací okruh ABC je určený k zmiešavaniu a distribúcii anestetických plynov v čase podávania inhalačnej anestézie. Zároveň slúži na elimináciu vlhkosti a CO2 pri spätnom vdychovaní plynov. Pre elimináciu vlhkosti je určený ohrev exspiračného ventilu a kondenzačné nádobky, kde sa vznikajúca vlhkosť separuje. Počas podávania anestézie je potrebné sledovať množstvo kondenzátu v nádobkách a v prípade naplnenia včas tento kondenzát vyliať.

  Eliminácia CO2 prebieha pri spätnom vdychovaní plynov v pohlcovači CO2, ktorý je naplnený nátronovým vápnom, pričom odporúčame používať výlučne nami dodávané kvalitné vápno Chiralime. Počas práce s prístrojom je potrebné sledovať teplotu pohlcovača, zmenu farby nátronového vápna a čas. Rozhodujúce je identifikovať chladnutie pohlcovača a zmenu farby, ktorá signalizuje vypotrebovanie náplne. Podľa údajov výrobcu nátronového vápna je možné určiť približnú dobu spotrebovania náplne pohlcovača nasledovne - pri náplni 900 g, t.j. použitý pohlcovač CO2 v prístroji, je doba použitia približne 3,5 hod. Vypotrebovanie náplne závisí od mnohých faktorov - veľkosť  pacienta a jeho metabolizmus, ventilačné parametre, množstvo privádzaných čerstvých plynov, množstvo plynov idúcich do odpadu cez poistný ventil.

  Pri minimal-flow anestézii v uzavretom okruhu dochádza k najrýchlejšiemu spotrebovávaniu kapacity nátronového vápna a tiež k zvýšenému zavlhčovaniu okruhu, preto doporučujeme použiť najnovšiu verziu nášho dýchacieho okruhu ABC so systémom automatického uzatvárania okruhu pri výmene absorbéra počas operácie spolu s absorbérom JUMBO s 2-násobnou kapacitou. U tohto nového okruhu je výmenu pohlcovača možné vykonať aj v priebehu podávania anestézie. Jednoduchým pootočením sa vytiahne pohlcovač z telesa dýchacieho okruhu a na jeho miesto sa zasunie nový pohlcovač s čerstvým nátronovým vápnom. V čase rozpojenia dýchacieho okruhu dôjde k automatickému zatvoreniu vzniknutého otvoru, čím sa zabezpečí rovnovážny stav anestetických plynov v dýchacom okruhu a nedôjde k ohrozeniu stabilizovaného priebehu anestézie.

Prevedenia prístroja:

 • VENAR TS Xenon – táto najvyššia konfigurácia prístroja VENAR obsahuje modul Profilungs s elektronickým zmiešavačom EFA 3 de Luxe, analyzátor anestetických plynov Agas, pacienský monitoring Chirana ICARD ako i špeciálny analyzátor xenónu vrátane monitora koncentrácie Xe a systému zberu odpadového xenónu. 
  Prístroj Venar TS v prevedení Xenon predstavuje vyspelú technológiu, ktorá umožňuje realizovať počítačom asistovanú „ultra“ minimal-flow inhalačnú anestéziu. Dosiahnutie inhalačnej anestézie prietokmi na hranici metabolických potrieb pacienta prináša nielen medicínske prednosti, ale i vysoké ekonomické zhodnotenie, čo vrátane zberu vydýchnutého nespotrebovaného xenónu do špeciálnej nádoby s možnosťou ďalšej recyklácie, súhrnne prináša rozsiahlu úsporu spotreby xenónu a ekonomizáciu jeho praktickej aplikácie. 
  Xenón nespôsobuje žiadne negatívne vedľajšie účinky ako súčasne používané anestetiká, ale naopak chráni mozog a celý organizmus a starých ľudí v rizikovom veku (vyžadujúcich i jednoduchšie operácie, ktoré ale z dôvodu rizika srdcového zlyhania a ďalších negatívnych vedľajších vplyvov v súčasnosti používaných anestetík nemôžu absolvovať, pričom však tieto riziká a negatívne vplyvy u Xenónu odpadajú).

PRE VIAC INFORMÁCIÍ nás kontaktujte tu:    

Spä