Servoventilátor Chirana AURA Basic viac informácií

späť

Na stiahnutie:

Tento model prístroja je určený pre dospelých, detských i novorodeneckých pacientov. V danej cenovej kategórii z hľadiska dosiahnutých parametrov dosahuje na trhu bezkonkurenčné postavenie. Vďaka originálnemu technickému riešeniu založenému na patentovanej technológii, prístroj nevyžaduje zdroj stlačeného vzduchu a pracuje s nízkou úrovňou hlučnosti.

Chirolog SV Basic  má implementovanú aplikáciu tubus kompenzácie, možnosť doplnenia merania a vyhodnocovania CO(mainstream) a z pohľadu režimov je možná aj ventilačná podpora CFS (Continuous Flow support), APMV-MVs (minute volume servo) a režim MLV (viachladinovej ventilácie pľúc).

 

Technické parametre

 

Režimy ventilácie:

 • CMV – objemovo riadená ventilácia

 • SCMV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu

 • PCV - tlakovo riadená ventilácia

 • SPCV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku

 • SIMV(V)+PS – synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu

 • SIMV(P)+PS – synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku

 • PS – tlaková podpora

 • APRV (BIPAP) – ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách

 • 2-Level – ventilácia na dvoch hladinách tlaku

 • 2-Level+PS – ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine

 • CPAP – nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách

 • MVs (APMV) – autoadaptívny proporcionálny regulačný systém na základe dodržania zvolenej MV pre všetky tlakové i objemové režimy ventilácie

 • MLV - viachladinová ventilácie pľúc

 • CFS - Continuous Flow support

 • SIGH – vzdych (prehĺbený nádych)

 • PS-VG – tlaková podpora s garanciou objemu alebo tzv PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu.

 • PC-VG- tlakovo riadená ventilácia s garanciou objemu

 • SIMV-VG - synchronizovaná zástupová ventilácia s garanciou objemu

 • BIPAP (2LV)-VG - ventilácia na dvoch hladinách tlaku s garanciou objemu

 • MLV-VG - viachladinová ventilácie pľúc s garanciou objemu

 

Napájanie:

 • napájací tlak O2                              3-6 bar

 • max. inspiračný prietok               120l.min-1 

 • napájacie el. napätie                      TN-S, 110 - 240 V, 50/60 Hz

 • vlastný zdroj el. energie                12 V/ 8 Ah Pb

 • doba chodu na vlastný zdroj pri default parametroch viac ako 2 hod

 

Ventilačné parametre: 

 • dychový objem:                10 – 2 000 ml  

 • dychová frekvencia:       4 – 80/ min.  

 • minútová ventilácia:       0,1 – 35 l/min.

 • pomer Ti:Te, %:                20 – 80% (od 1:4 do 4:1)  

 • poinspiračná pauza:       od 0 do 50% 

 • koncentrácia O2:             od 21 do 100%

 • PEEP:                               od 0 do 2,5 kPa (25 cmH2O)

 • prehĺbený nádych: (Sigh): OFF , každý 10 – 100 (s krokom po 10)

 • inspiračný prietok:       120 l/min

 • citlivosť trigera:             od 1 do 20 l/min  prietokový                                                                 

 •  bias-flow - bázový prietok: od 1 do 30 l.min-1, OFF

 • displej:                            12.1“

Monitorované parametre:

 • tlak – paw

 • objem Vt

 • minútová ventilácia MV

 • minimálny tlak pmin = PEEP

 • stredný tlak

 • koncentrácia O2 pri nádychu

 • koncentrácia CO2 pri nádychu i výdychu

 • frekvencia f

 • T/M – úsilie pacienta spontánne dýchať

Grafy zobrazované na displeji:

 • graf tlaku

 • krivka závislosti P/V

 • graf prietoku,

 • graf závislosti Q/V

 • krivka objemu

 • krivka P/V

 • krivka CO2

Monitorovanie mechanických vlastností pľúc:

 • časová konštanta doby nádychu a výdychu,

 • špičkový alveolárny tlak,

 • alveolárny tlak na konci výdychu,

 • alveolárny tlak,

 • auto PEEPi,

 • statická compliance pľúc,

 • dynamická compliance pľúc,

 • odpor dýchacích ciest pri nádychu

 

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • zabudovaný elektronický ventilátor zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečné elektronické ovládanie FiO2

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom z okolitého prostredia

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

 

Výhody prístroja:

 • prístroj Chirolog SV Basic má implementované hodnoty parametrov, ktoré z hľadiska reálnej aplikácie na pacientovi sú absolútne komplexné a to nielen v rozsahu, ale aj z hľadiska obsahu, pokrývajúce celé spektrum pacientov od novorodencov až dospelých s možnosťou nasadenia pre celé spektrum pneumónii a obštrukcií dýchacích orgánov, pričom na rozdiel od konkurencie neboli integrované rôzne špekulatívne parametre, ktoré sú v klinickej praxi neaplikovateľné, alebo potenciálne ohrozujúce pacienta

 • v prístroji je implementované unikátne prevedenie režimu PCV, ktorý nepredstavuje iba štandardný tlakový režim, ale zároveň je vybavený automatickou identifikáciou spontánneho dychového úsilia, čo ventilátor identifikuje a prepne sa do režim 2-Level ventilation (BiLevel, BiPAP)

  V tomto režime je k dispozícii aj PS – tlaková podpora pre napomáhanie spontánnemu dýchaniu na hladine PEEP, ktorej veľkosť je voliteľná. V tom istom základnom režime (PCV) pri nadstavení Ti 80% sa prístroj plynule dostáva do režimu APRV. Chirana Aura tak v podstate automaticky vychádza v ústrety potrebám pacienta, čo je nespornou výhodou napomáhajúcou lekárovi

 • exspiračná inteligentná asistencia je veľkým prínosom pre pacienta i lekára v situáciách, ak sa pacient „pobije“ s ventilátorom a dochádza k prekročeniu limitného tlaku v okruhu (napr. zakašľanie). V týchto situáciách zväčša ventilátory vypustia tlak do atmosféry a „uzemnia“ okruh, čím sa ale nadstavený PEEP=0 a u poškodených pľúc žiaľ dochádza ku kolapsu alveol (derecruitment). Riešenie integrované v prístroji Aura Basic je oveľa vyspelejšie, pričom v situáciách, keď dôjde k prekročeniu limitného tlaku v okruhu, ventilátor po vyhodnotení situácie, inteligentným algoritmom vypustí prebytok tlaku tak, že PEEP zostave po celý čas trvania procedúry zachovaný, čím nedôjde ku kolapsu alveol a nie je potrebné znovu realizovať recruitment

 • v prístroji implementovaná metóda APMV–MVs predstavuje jedinečné riešenie inteligentného riadenia všetkých ventilačných režimov zmenami prietoku, tlaku, objemu a frekvencie podľa špeciálneho algoritmu, ktorý zabezpečuje protektívnosť ventilácie a obsluhou zvolenú minútovú ventiláciu. Proporcionálna regulácia prietoku, tlaku a frekvencie na dosiahnutie zvolenej minútovej ventilácie je zabezpečená aj pri pacientovej spontánnej ventilácii

  V rámci tejto metódy ventilácie je k dispozícii aj automatická adaptácia Flow pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AUTO-FLOW), Automatická adaptácia Pressure pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AUTO-PRESSURE), Automatická kompenzácia vplyvov zmien mechanických vlastností pľúc (C, R) počas tlakových režimov UVP (AUTO-COMPENSATION of Cst and Raw).

 • pri neinvazívnej ventilácii (NIV) je zabudovaná automatická kompenzácia únikov plynov okolo masky

 • monitorovanie mechanických vlastností pľúc - ON LINE predstavuje jedinečnú výhodu pre lekára, ktorý tak má neustále aktuálny prehľad o stave dýchacích orgánov pacienta i jeho trende

 • Automatická kompenzácia parametrov poddajnosti a odporu okruhu ventilátora Cm a Rsys. Pri použití akýchkoľvek hadíc, či zvlhčovača, zariadenie identifikuje a automaticky kompenzuje zmenu Cm a Rm

 • Backup ventilácie pri PS (PCV) – automatický na základe záložnej frekvencie, alebo s aplikáciou APMV (Ms)

 • všetky parametre ventilačnej činnosti sa uchovávajú v pamäti prístroja v priebehu 24 hodín (systém trendov).

 • konštrukcia prístroja umožňuje jeho ľahké čistenie a údržbu

PRE VIAC INFORMÁCIÍ nás kontaktujte tu:    

späť