Servoventilátor Chirolog SV Basic

 • CHIRANA AURA Profilungs - nadstavovanie
 • CHIRANA AURA - detail

Unikátny koncept pre jedinečné riešenia!

Servoventilátor Chirolog SV Basic je určený pre dospelých, detských i novorodeneckých pacientov. V danej cenovej kategórii z hľadiska dosiahnutých parametrov dosahuje na trhu bezkonkurenčné postavenie. Vďaka originálnemu technickému riešeniu založenému na patentovanej technológii, prístroj nevyžaduje zdroj stlačeného vzduchu a pracuje s nízkou úrovňou hlučnosti. Náš najlepšie predávaný dýchací prístroj Chirolog SV Basic je dnes dostupný i s opciou dotykového ovládania.

Tento model prístroja je určený pre dospelých, detských i novorodeneckých pacientov. V danej cenovej kategórii z hľadiska dosiahnutých parametrov dosahuje na trhu bezkonkurenčné postavenie. Vďaka originálnemu technickému riešeniu založenému na patentovanej technológii, prístroj nevyžaduje zdroj stlačeného vzduchu a pracuje s nízkou úrovňou hlučnosti.

Chirolog SV Basic má implementovanú aplikáciu tubus kompenzácie, možnosť doplnenia merania a vyhodnocovania CO(mainstream) a z pohľadu režimov je možná aj ventilačná podpora CFS (Continuous Flow support), APMV-MVs (minute volume servo) a režim MLV (viachladinovej ventilácie pľúc).

 

Technické parametre:

 

Režimy ventilácie:

CMV objemovo riadená ventilácia
SCMV synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu
PCV tlakovo riadená ventilácia
SPCV synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku
SIMV(V)+PS  synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu
SIMV(P)+PS  synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku
PS tlaková podpora
APRV (BIPAP) ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách
2-Level ventilácia na dvoch hladinách tlaku
2-Level+PS ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine
CPAP nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách
APMV® (MVs) automatic proportional minute volume – autoadaptívny regulačný systém na báze udržania zvolenej minútovej ventilácie MV 
CFvS® continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom
MLV viachladinová ventilácia pľúc
SIGH vzdych (prehĺbený nádych)
PS-VG tlaková podpora s garanciou objemu alebo tzv PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu
PC-VG tlakovo riadená ventilácia s garanciou objemu
SIMV-VG synchronizovaná zástupová ventilácia s garanciou objemu
BIPAP (2LV)-VG ventilácia na dvoch hladinách tlaku s garanciou objemu
MLV-VG viachladinová ventilácie pľúc s garanciou objemu


 

Napájanie:

 • napájací tlak O2                              6 bar

 • max. inspiračný prietok               180 l.min-1

 • napájacie el. napätie                      TN-S, 110 - 240 V, 50/60 Hz

 • vlastný zdroj el. energie                12 V/ 8 Ah Pb

 • min. 4 hodiny ventilácie na internej batérii

 

Ventilačné parametre: 

 • dychový objem:                10 – 2 000 ml  

 • dychová frekvencia:       2 - 80 c.min-1 

 • minútová ventilácia:       0,1 – 35 l/min.

 • pomer Ti:Te, %:                20 – 80% (od 1:4 do 4:1)  

 • poinspiračná pauza:       od 0 do 50% 

 • koncentrácia O2:             od 21 do 100%

 • PEEP:                               0 - 35 Pa x 100 

 • prehĺbený nádych: (Sigh): OFF , každý 10 – 100 (s krokom po 10)

 • inspiračný prietok Q:           3 to 180 l.min-1 

 • citlivosť trigera:             od 1 do 20 l/min  prietokový                                                                 

 •  bias-flow - bázový prietok: od 1 do 30 l.min-1, OFF

 • displej:                            12.1", opcia 15" s dotykovým ovládaním

Monitorované parametre:

 • tlak – paw,

 • objem Vt,

 • minútová ventilácia MV,

 • minimálny tlak pmin = PEEP,

 • stredný tlak,

 • koncentrácia O2 pri nádychu,

 • koncentrácia CO2 pri nádychu i výdychu,

 • frekvencia f,

 • T/M – úsilie pacienta spontánne dýchať

Grafy zobrazované na displeji:

 • graf tlaku,

 • krivka závislosti P/V,

 • graf prietoku,

 • graf závislosti Q/V,

 • krivka objemu,

 • krivka P/V,

 • krivka CO2

Monitorovanie mechanických vlastností pľúc:

 • časová konštanta doby nádychu a výdychu,

 • špičkový alveolárny tlak,

 • alveolárny tlak na konci výdychu,

 • alveolárny tlak,

 • auto PEEPi,

 • statická compliance pľúc,

 • dynamická compliance pľúc,

 • odpor dýchacích ciest pri nádychu

Bezpečnosť:

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • zabudovaný multi-membránový generátor vzduchu alebo turbína (ako opcia) zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečné elektronické ovládanie FiO2

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom z okolitého prostredia

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

Výhody prístroja:

 • prístroj Chirolog SV Basic má implementované hodnoty parametrov, ktoré z hľadiska reálnej aplikácie na pacientovi sú absolútne komplexné a to nielen v rozsahu, ale aj z hľadiska obsahu, pokrývajúce celé spektrum pacientov od novorodencov až dospelých s možnosťou nasadenia pre celé spektrum pneumónii a obštrukcií dýchacích orgánov, pričom na rozdiel od konkurencie neboli integrované rôzne špekulatívne parametre, ktoré sú v klinickej praxi neaplikovateľné, alebo potenciálne ohrozujúce pacienta

 • v prístroji je implementované unikátne prevedenie režimu PCV, ktorý nepredstavuje iba štandardný tlakový režim, ale zároveň je vybavený automatickou identifikáciou spontánneho dychového úsilia, čo ventilátor identifikuje a prepne sa do režim 2-Level ventilation (BiLevel, BiPAP)

  V tomto režime je k dispozícii aj PS – tlaková podpora pre napomáhanie spontánnemu dýchaniu na hladine PEEP, ktorej veľkosť je voliteľná. V tom istom základnom režime (PCV) pri nadstavení Ti 80% sa prístroj plynule dostáva do režimu APRV. Chirana Aura tak v podstate automaticky vychádza v ústrety potrebám pacienta, čo je nespornou výhodou napomáhajúcou lekárovi.

 • exspiračná inteligentná asistencia je veľkým prínosom pre pacienta i lekára v situáciách, ak sa pacient „pobije“ s ventilátorom a dochádza k prekročeniu limitného tlaku v okruhu (napr. zakašľanie). V týchto situáciách zväčša ventilátory vypustia tlak do atmosféry a „uzemnia“ okruh, čím sa ale nadstavený PEEP=0 a u poškodených pľúc žiaľ dochádza ku kolapsu alveol (derecruitment). Riešenie integrované v prístroji Aura Basic je oveľa vyspelejšie, pričom v situáciách, keď dôjde k prekročeniu limitného tlaku v okruhu, ventilátor po vyhodnotení situácie, inteligentným algoritmom vypustí prebytok tlaku tak, že PEEP zostave po celý čas trvania procedúry zachovaný, čím nedôjde ku kolapsu alveol a nie je potrebné znovu realizovať recruitment

 • v prístroji implementovaná metóda APMV–MVs predstavuje jedinečné riešenie inteligentného riadenia všetkých ventilačných režimov zmenami prietoku, tlaku, objemu a frekvencie podľa špeciálneho algoritmu, ktorý zabezpečuje protektívnosť ventilácie a obsluhou zvolenú minútovú ventiláciu. Proporcionálna regulácia prietoku, tlaku a frekvencie na dosiahnutie zvolenej minútovej ventilácie je zabezpečená aj pri pacientovej spontánnej ventilácii

  V rámci tejto metódy ventilácie je k dispozícii aj automatická adaptácia Flow pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AUTO-FLOW), Automatická adaptácia Pressure pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AUTO-PRESSURE), Automatická kompenzácia vplyvov zmien mechanických vlastností pľúc (C, R) počas tlakových režimov UVP (AUTO-COMPENSATION of Cst and Raw).

 • pri neinvazívnej ventilácii (NIV) je zabudovaná automatická kompenzácia únikov plynov okolo masky

 • monitorovanie mechanických vlastností pľúc - ON LINE predstavuje jedinečnú výhodu pre lekára, ktorý tak má neustále aktuálny prehľad o stave dýchacích orgánov pacienta i jeho trende

 • Automatická kompenzácia parametrov poddajnosti a odporu okruhu ventilátora Cm a Rsys. Pri použití akýchkoľvek hadíc, či zvlhčovača, zariadenie identifikuje a automaticky kompenzuje zmenu Cm a Rm

 • Backup ventilácie pri PS (PCV) – automatický na základe záložnej frekvencie, alebo s aplikáciou APMV (Ms)

 • všetky parametre ventilačnej činnosti sa uchovávajú v pamäti prístroja v priebehu 24 hodín (systém trendov).

 • konštrukcia prístroja umožňuje jeho ľahké čistenie a údržbu

PRE VIAC INFORMÁCIÍ nás kontaktujte tu:    

Späť