VIDEO NÁVOD VENAR

VIDEO NÁVOD PRE ANESTETICKÝ PRÍSTROJ VENAR TS 

      SK verzia                                                          aktualizácia: 04/2019

Por.č. Popis videa Download    Por.č. Popis videa   Download
0 Predslov - úvodné slovo vedenia VÚSCH Kočice kde sa video filmovalo 12 12_MVS.jpg
1 Opis HW - základný opis a predstavenie prístroja VENAR TS
13 13_Alarmy.jpg
2 02_Ventilačný okruh.jpg 14 14_PMLV.jpg
3 03_Zapnutie prístroja.jpg 15 15_Trendy.jpg
4 04_Testovanie prístroja.jpg 16 16_Doplnkové menu, gas supply.jpg
5 05_Obrazovka a jej časti.jpg 17 17_AGSS_obrazovky.jpg
6 06_Nastavovanie plynov.jpg 18 18_Autoštart.jpg
7 07_Zlyhanie prístroja.jpg
19 19_Optimalizácia_archív_ monitoring.jpg
8 08_Voľba layoutu.jpg 20 20_Nastavenie ventilačného okruhu.jpg
9 09_Manuálne dýchanie.jpg 21 21_Príslušenstvo.jpg
10 10_Dýchanie ventilátorom.jpg 22 22_Záver.jpg
11 11_Voľba ventilačného režimu.jpg

 

Späk