VIDEO NÁVOD VENAR

VIDEO NÁVOD PRE ANESTETICKÝ PRÍSTROJ VENAR TS 

      SK verzia                                                          aktualizácia: 04/2019

Por.č. Popis videa Download    Por.č. Popis videa   Download
0 Predslov - úvodné slovo vedenia VÚSCH Kočice kde sa video filmovalo 12 MVS – stabilizácia minútovej ventilácie v tlakových režimoch
1 Opis HW - základný opis a predstavenie prístroja VENAR TS
13 Alarmy – spôsoby riešenia, nastavenie a signalizácia alarmov
2 Ventilačný okruh – zostavenie okruhu a funkcia komponentov 14 PMLV – ventilácia pacientov s ťažkým nehomogénnym poškodením pľúc
3 Zapnutie prístroja – upozornenia po zapnutí a urgentné nasadenie 15 Trendy – grafické trendy parametrov, história alarmov a nastavených parametrov
4 Testovanie prístroja – vstupné testy prístroja pre reálne používanie 16 Doplnkové menu, gas supply – zmena meracích jednotiek, help, export dát, optimálny prívod čerstvých plynov
5 Obrazovka a jej časti – Menu, editačné, monitorovacie a zobrazovacie plochy 17 AGSS_obrazovky – evakuácia odpadových plynov, tlačidlo SET pre výber obrazovky
6 Nastavovanie plynov – príprava a manažovanie zmesi čerstvých plynov 18 Autoštart – sprievodca pri automatickom štarte ventilácie, výpočet parametrov ventilácie
7 Zlyhanie prístroja – zabezpečenie prívodu čerstvých plynov pri zlyhaní systému 19 Optimalizácia, archív, monitoring – diagnostika anestézie, volumetrická kapnografia, mechanická energia
8 Voľba layoutu - nastavenie voliteľných parametrov     20 Zostavenie ventilačného okruhu – spôsob zostavenia dýchacieho okruhu užívateľom 
9 Manuálne dýchanie – úvod do anestézie, monitorovanie parametrov 21 Príslušenstvo – indikácia a použitie tlakových plynov 
10 Dýchanie ventilátorom – prechod zo spontánnej ventilácie na autoventiláciu a naopak 22 Záver
11 Voľba ventilačného režimu – výber ventilačného režimu podľa typu pacienta

 

POZNÁMKA: 

1) na prehratie videí doporučujeme použiť VLC video player, ktorý si môžete stiahnuť bezplatne na stránke https://www.videolan.org

 

Späk