Guaranties

     CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA, a.s. ako výrobca garantuje, že predávaný výrobok zodpovedá svojou kvalitou a vyhotovením normám, technickým parametrom a podmienkam pre používanie výrobku v súlade s požiadavkami v uzavretej zmluve so zákazníkom a s podmienkami v sprievodnej technickej dokumentácii.

I.

Záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému zákazníkovi je stanovená pre nasledovné výrobky spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA, a.s.:

 • Stomatologické súpravy SMILE a Chirana CHEESE

 • Stomatologické kreslá SMILE

 • Stomatologické stoličky SMILE

 • Anestetické prístroje VENAR

 • Dýchacie prístroje CHIRANA AURA

 • Pacientské monitory CHIRANA Icard

Záruka sa vzťahuje na:

 • kvalitu a kompletnosť dodaného výrobku

 • vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, prípadne technologického postupu, a ďalej na kompletnosť dodaného výrobku

 • na výrobok s výnimkou komponentov spotrebného charakteru a komponentov, ku ktorým sú vystavené samostatné záručné listy.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • súčasti, týkajúce sa vodnej cesty, vzduchovej cesty, na ktoré je u stomatologickej techniky stanovená záruka 12 mesiacov odo dňa predaja konečnému zákazníkovi.

 • mechanické poškodenie /krytov…/

 • čalúnené časti, u ktorých platí záruka 12 mesiacov odo dňa predaja konečnému zákazníkovi.

II.

Záručná doba 12 mesiacov odo dňa predaja konečnému zákazníkovi je stanovená pre nasledovné výrobky spoločnosti CHIRANA Medical, a.s.:

 • Mikromotory

 • Mikromotorické násadce

 • Turbínové násadce okrem radu „656 Easy“

 • Pneumatické odstraňovače zubného kameňa

PODMIENKY ZÁRUKY:

     V záručnej dobe opraví výrobný podnik všetky poruchy za predpokladu, že výrobok bol používaný podľa návodu na obsluhu a spôsobom zodpovedajúcim jeho funkcii a poslaniu. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebením.

III.

     Predajca môže na predávaný výrobok poskytnúť v rámci vlastnej obchodnej politiky a na vlastné náklady i dlhšiu záručnú dobu ako je uvedené vyššie. V takomto prípade sú všetky práva a povinnosti z poskytnutej záruky nad rámec záručnej doby garantovanej výrobcom predmetom zmluvného vzťahu medzi predajcom a zákazníkom. Výrobca nepreberá za tieto obchodné dojednania medzi predajcom a zákazníkom žiadnu zodpovednosť.
    Záručné a pozáručné opravy môže vykonávať právnická alebo fyzická osoba, zaškolená výrobcom a vlastniaca oprávnenie na túto činnosť. Zoznam opravárenskýcha servisných subjektov poskytuje predajca.
Priebeh záručných a pozáručných opráv sa zaznamenáva do Prevádzkovej knihy, ktorá je súčasťou dodávanej sprievodnej dokumentácie k prístroju.
     Osoba, ktorá realizovala inštaláciu výrobku u zákazníka je povinná vyplniť tzv.návratku pre výrobcu, v ktorej okrem identifikácie výrobku musí byť uvedené, kto a kedy montáž výrobku vykonal a tiež identifikácia zákazníka. Formulár návratky je súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie každého výrobku, pričom predajca výrobku je tento formulár povinný zaslať na adresu výrobcu do 14 dní odo dňa vykonania montáže.

IV.

V prípade reklamácie je nutné spolu s riadne zabaleným a vysterilizovaným reklamovaným výrobkom zaslať výrobcovi tiež reklamačný protokol, ktorý musí obsahovať najmä:

 • názov výrobku

 • výrobné číslo výrobku

 • miesto používania výrobku (krajina, oblasť, mesto, názov organizácie-užívateľa)

 • dátum predaja

 • popis reklamovanej závady

 • originál správne vyplneného a potvrdeného záručného listu

 • potvrdenie o sterilizácii - dezinfekcii dielu (výrobku, ktorý bude vrátený pri reklamácii)

 • potvrdenie o sterilizácii - dezinfekcii dielu (výrobku,ktorý bude vrátený pri reklamácii)

 

Kontakt na oddelenie servisu a služieb zákazníkom: