Vznik a formovanie spoločnosti

V roku 2001 sa začal realizovať rozsiahly reštrukturalizačný plán prevádzky výroby zdravotníckej techniky značky CHIRANA v Starej Turej. Spoločnosťou M.O.C., s.r.o., ktorá bola založená vtedajším manažmentom ako zamestnanecko–manažérska spoločnosť, bola odkúpená od predchádzajúcich vlastníkov prevádzka výroby zdravotníckej techniky značky CHIRANA ako celok vrátane všetkých hmotných a nehmotných aktív spojených s touto prevádzkou.

Následne po kapitálovom vstupe spoločnosti M.O.C., s.r.o. bola prevádzka spojená s vývojom, výrobou a predajom zdravotníckej techniky rozdelená do samostatných právnych subjektov, ktoré sú až do súčasnosti samostatne orientované na špecifické oblasti výroby a predaja.

Spoločnosť M.O.C. a následne i sformovaná Skupina spoločností bola založená ako „projekt zachovania výroby a značky CHIRANA v meste Stará Turá“. V roku 2002 nadobudla spoločnosť vlastníctvo súboru národných i medzinárodných ochranných známok „CHIRANA“.

Úspešná realizácia reštrukturalizačného plánu a nadobudnutie výhradného práva k používaniu značky CHIRANA podnecuje vedenie spoločnosti k plnohodnotnej prezentácii sa pod touto značkou, a preto od roku 2016 vystupuje skupina pod názvom CHIRANA Holding. Materskou spoločnosťou sa stáva pôvodná spoločnosť Chirana, a.s., ktorá sa stáva vlastníkom celého strategického neobežného majetku skupiny, preberá na seba všetky práva duševného vlastníctva, ktoré ďalej poskytuje na zmluvnom základe dcérskym spoločnostiam a partnerským firmám. Vlastníctvo ochrannej známky a jej rozvoj je súčasťou marketingovej a investičnej stratégie Skupiny.

CHIRANA Holding je v súčasnosti tvorena nasledovnými prevádzkovými spoločnosťami, ktoré spolu úzko kooperujú:

Spoločnosť Predmet činnosti Podiel Chirana na základnom imaní Základné imanie rok 2017

CHIRANA, a.s.

materská spoločnosť, vývoj, výroba a predaj anestetickej a dýchacej techniky

-

3 000 000,- €

CHIRANA Medical, a.s.

vývoj, výroba a predaj stomatologickej techniky

100

664 000,- €

Spoločnosť Chirana, a.s. je okrem prevádzkovej spoločnosti CHIRANA Medical, a.s., tiež dominantným vlastníkom nehnuteľného majetku v priemyselnom areáli Chirana Stará Turá (v rozsahu až 60tis.m2), ktorý okrem dcérskej spoločností prenajíma externým partnerským organizáciám.

viac