Stomatologická technika

Čo negatívne ovplyvňuje kvalitu stomatologickej techniky ?

Najvšeobecnejšou, avšak spravidla i vždy pravdivou odpoveďou na túto otázku je, že prípadný problém u konečného zákazníka ovplyvňuje najmä výber nevhodnej súpravy, predajnej organizácie, resp. podcenenie servisu. Tieto tri piliere kvality spolu úzko súvisia a nesmú sa oddeľovať, pretože nedokážu existovať samostatne. Aj najkvalitnejšia a najdrahšia zubná súprava na svete nebude správne fungovať bez kvalitne realizovanej inštalácie a servisu.

Ďalšími významnými aspektmi kvality, resp. nekvality sú tiež napájacie média:

 • Z napájacích médií zvyčajne elektrická energia vždy vyhovuje príslušným normám. Elektrické napojenie zubnej súpravy a kresla a celá elektrická pripájacia sieť musí byť vybavená prúdovým chráničom a celá inštalácia podlieha revízii.

 • Stlačený vzduch musí byť bez oleja, nakondenzovanej vody a mechanických nečistôt. Najnovšie legislatívne trendy vyžadujú však i vzduch zbavený mikroorganizmov.

 • Voda je najčastejším zdrojom porúch a znehodnocovania stomatologickej techniky. Tvrdosť vody, mechanické nečistoty a najmä baktérie sú príčinou zapchávania dýz spreja, zanášania prívodných hadíc a poškodzovania membrán i sediel ventilov zubnej súpravy.

U dentálneho náradia a násadcov ovplyvňuje ich kvalitnú a spoľahlivú prevádzku najmä:

 • Spôsob práce.

 • Kvalita používaných nástrojov (vrtáčikov).

 • Nesprávna voľba použitých nástrojoch vo vzťahu k realizovanému výkonu.

 • Nesprávne ošetrovanie.

 • Práca bez chladenia nástroja, bez odsávania.

 • Nesprávna sterilizácia.

 • Dezinfekcia pomocou agresívnych dezinfekčných prostriedkov.

 • Aktuálne častou chybou býva tiež použitie rýchlobežných násadcov na mikromotoroch, ktoré nemajú vnútorné chladenie.

 • Práca so súpravou, ktorá nie je vybavená retrakčnými ventilmi v turbíne a v mikromotore, prípadne v samotnej súprave.

 • Práca s nekvalitnou resp. zle nastavenou súpravou.

 • Nedostatočné chladenie ošetrovaného miesta. Od 3000 otáčok za minútu je potrebné účinné chladenie. U rýchlobežných násadcov je potrebné chladenie minimálne na úrovni 50ml sprayovej vody za minútu.

 • Nedostatok výkonu vŕtacích systémov (vzduchové motory, nevýkonné turbíny) vedú k zvyšovaniu axiálneho a radiálneho tlaku na nástroj, a tým k ich predčasnému vyradeniu z prevádzky.

 • CHIRANA Medical, a.s. ako výrobca dentálneho náradia doporučuje využívať prevodové násadce, ktoré šetria mikromotory, skvalitňujú ošetrenie, racionalizujú ošetrenie. Za najvýhodnejšie riešenie považujeme koncept delených násadcov na spodný diel a výmennú hlavičku, ktorý šetrí najmä Vaše peniaze.

 • Nedostatočná dezinfekcia a prečisťovanie pľuvadlového systému, odsávacích hadíc a prívodných hadíc náradia /mikromotorovej, turbínovej, kombinovanej striekačky/ prináša zvýšenú poruchovosť náradia.

 • Nerešpektovanie predpísaných otáčok podľa druhu ošetrenia resp. nástroja. Napr. frézovací nástroj na rozfrézovanie korunky pri rýchlosti 200 tis. otáčok za minútu zapríčiní v podstate „otrhanie“ ozubeného prevodu rýchlobežného násadca. Výrobca predpisuje rozsah otáčok od 40 tis. do max. 80 tis. otáčok za minútu, podľa priemeru nástroja.

 • Hygiena a ošetrovanie sacieho systému, prívodných hadíc k nástrojom, separačnej automatiky resp. zachytávača amalgámu sú dôležitým predpokladom správnej funkcie celej súpravy vrátane náradia.

 • Agresívne dezinfekčné prostriedky nemajú miesto v stomatologickej praxi.

 • Nezabúdajte na preventívne prehliadky Vašej stomatologickej techniky, ušetríte náklady na rozsiahle opravy.

Kontaktujte sa s naším servisom
zdroj: dokumentácia CHIRANA Medical, a.s.

 

Aká je obvodová rýchlosť rotora turbínového násadca, keď jeho priemer je 11,2 mm?

Jednoduchý výpočet nám odhalí, čo sa deje pri behu rotora turbíny pri 350 000 otáčkach za minútu:

priemer turbínového rotora

11,2mm

otáčky bez zaťaženia

350 000 za minútu

obvod turbínového rotora

 3,14 x 11,2 = 35,168mm

Výpočet: 35,168 x 350 000 = 12 308 800 mm dráha ktorú urazí krajný bod turbínového rotora za minútu, potom obvodová rýchlosť je: 12,308 km x 60 = 738,528 km/hod

Toto je rýchlosť, ktorou „atakuje“ nečistota alebo vodná miniatúrna kvapka ložiská rotora. Preto dôraz výrobcu na správnu údržbu násadcov je opodstatnený a prináša výrazné predĺženie ich životnosti.

Pri 350 000 otáčok za minútu sa gulôčka miniatúrneho ložiska v turbíne otočí viac ako miliónkrát okolo vlastnej osi. Odstredivá sila guličky sa rovná 40 000 násobku hmotnosti vlastnej guličky.

Nesprávna údržba a používanie turbín vedú k predčasnému poškodeniu rotora turbín.

Pamätajte, že turbína je „mäkký zdroj otáčok“ a preto nadmerný tlak na vrtáčik je príčinou jej krátkej životnosti.

zdroj: dokumentácia CHIRANA Medical, a.s.

Stomatologický turbínový násadec (ďalej turbína) je vynikajúcim reprezantom presnej mechaniky. Výroba sa uskutočňuje v najvyššej možnej presnosti, rádove v mikrónoch (0,001 mm). Pre
predstavu čiastočky cigaretového dymu sa pohybujú rozmerove v rozmedzí 0,05 až 1 mikrón.

Otáčky turbín sú bez zaťaženia v priemere 350 tis. za minútu. Obvodová rýchlosť turbínového rotoru je na úrovni rýchlosti cvičného prúdového lietadla. Každá nečistota nachádzajúca sa v prostredí točiacej sa turbíny je vďaka odstredivej sile ťažšia 40 tis. násobne.

Turbíny sú skutočne raritou v technike vo všeobecnosti, pretože pracujú v prostredí, ktoré je po stránke mechanickej i chemickej veľmi náročné.

Kvalitné turbínové rotory sú dynamicky vyvažované, aby sa minimalizovali vibrácie, ktoré by lekár i pacient veľmi nepríjemne pociťovali. Preto neprofesionálna výmena ložísk je zdrojom užívateľskej nekvality a predčasnej poruchy turbíny. Turbíny musia znášať bez poškodenia sterilizačné podmienky autoklávovaním, t.j. cca 2 bary tlaku pri teplote do 135ºC.

Ako zabrániť predčasnému poškodeniu turbínových násadcov? Vyššie uvedené informácie rozvádzame do nasledovných podrobností:


1. Najdôležitejšou požiadavkou je zachovanie maximálnej čistoty vnútorných častí – priestor turbínového rotora. U mastených turbín k tomu pristupuje používanie osvedčeného čistiaceho a mastiaceho prostriedku, ktorý pod tlakom cca 2 bary čistí a mastí miniatúrne ložiská turbínového rotora.
CHIRANA Medical, a.s., má vo výrobnom programe turbíny s minimalizovaným dobehom s označením H, taktiež tubínové násadce s uzavretými ložiskami, tzv. bezmazné s označením F. U posledne menovaných je potrebné premazávať raz týždenne upínací systém klieštiny. Uzavreté ložiská zabraňujú vniknutiu nečistôt do obežných dráh ložisiek, čo prispieva ku zvýšeniu životnosti turbín.

2. Nečistoty a vlhkosťmôžu byť do priestoru rotora zanesené nekvalitným pohonovým vzduchom z kompresora. Bezolejový kompresor je zárukou toho, že mikročiastky syntetického oleja (u olejových kompresorov bežné) sa nedostávajú do rotorového priestora a neznehodnocujú olej určený na čistenie a mazanie ložísk. Ďalšou nepríjemnou zložkou pohonového vzduchu je vlhkosť, ktorej pôvod je z kondenzovaných pár nasávaného vzduchu. K odstráneniu vlhkosti slúžia vysušovače kondenzáta z pohonového vzduchu. Ale takéto zariadenie nieje súčasťou rozvodu stlačeného vzduchu, je potrebné denne kondenzát vypúšťať zo zásobníka vzduchu umiestneného na kompresore.
Olejové kompresory vylúčte z prevádzky.
Poznámka: olejová hmla zapríčiňuje, že výplne zubov nemajú dostatočnú priľnavosť k zubu. Tým je znehodnotená i samotná práca stomatológa!!!

3. Aby turbína pracovala v optimalnych podmienkach je potrebné v rámci pravideľných kontrolných prehliadok kontrolovať tlak pohonového vzduchu tak, aby sa spĺňala predpísaná hodnota tlaku výrobcom turbíny. Nízky tlak znamená, že lekárovi sa zdá, že turbína nemá dostatočný výkon, a preto podvedome zvyšuje prítlak na turbínu. Tým ničí miniatúrne ložiská, klesajú otáčky, dochádza k prehrievaniu zuba. Na pulpu je kritická teplota nad 47ºC, kedy odumiera, čo je nevratný dej!
Naopak vyšší ak predpísaný tlak roztáča turbínu do vyšších otáčok, čo má konečný efekt totožný s nízkym tlakom. Predčasné poškodenie ložísk prehriatím klietky pre guličky.

4. Mimoriadne nároky sú kladené na upínaciu časť rotačného nástroja (stopku) a najmä na jej rozmerovú toleranciu, ktorá má mať podľa ISO normy priemer 1,6mm s max. prípustnou toleranciou +/-0,01 mm. Stopky, ktoré nevyhovujú tejto tolerancii nemôžu byť použité v klieštinách typu FG (frikčných). Dôležitým parametrom klieštin je vyťahovacia sila, ktorá nesmie byť nižšia ako 2,3 kp, čo umožní pri zaseknutí nástroja pretrhnutie stopky v klieštine a tiež zabráni vypadnutiu nástroja z náradia. Treba kontrolovať povrch stopky, aby nemala vrypy, ktoré by predčasne mohli klieštinu poškodiť.
Nefunkčná klieština je nepoužiteľná a znamená náročný servisný zákrok.
Čistite a kontrolujte rozmer stopiek nástrojov kalibrom.

5. Klieština sa u moderných turbín ovláda tlačítkovým mechanizmom. Funkcia tohto mechanizmu je závislá od čistoty vnútra hriadeľa turbíny, v ktorom je klieština navarená laserom. Ak nedochádza k pravideľnému čisteniu a mazaniu klieštiny zvnútra, klieština zostane otvorená, tzn. je nefunkčná. Raz do týždňa čistiacim a mazacím prostriedkom premažte zvnútra klieštinu (zo strany vkladania vrtáčika). Tým sa vyčistia a premažú klzné plochy vypínacieho mechanizmu a zabezpečí sa správna funkcia turbíny.
6. Pred nasunutím vrtáčika do klieštiny prekontrolujte hladkosť a čistotu stopky nástroja. Stopka nesmie byť hrdzavá. Hroty na začiatku stopky odstráňte jemným brúsnym papierom, alebo takýto vrtáčik nepoužívajte!
Z používania vylúčte vrtáčik, ktorý má priemer pracovnej časti väčší ako 2 mm, alebo nástroj je ohnutý, necentrický.
Pred ošetrovaním turbínky, nástroj vyberte z klieštiny. V kľudovej polohe nenechávajte nástroj v klieštine.
Na životnosť turbíny má vplyv aj dĺžka použitého nástroja. Používajte dĺžky nástrojov podľa predpisu výrobcu.
Vrtáčiky podľa ISO Vám vytvárajú základné predpoklady pre správnu funkciu turbínového násadca. Tupé a nekvalitné vrtáčiky a kotúče v žiadnom prípade neznamenajú úsporu financií!

7. Práca s turbínou má odlišný charakter, ako práca s mikrotomorickým násadcom. Turbína je tzv.mäkký zdroj otáčok a preto veľmi záleží na tom, s akou prítlačnou silou na turbínu lekár pracuje. Ak máte ostrý a centrický nástroj, optimálny tlak pohonového vzduchu, pracujte s turbínou tzv. „ľahkou rukou“. Neznížite tak otáčky, dosiahnete tak maximálny úber, minimálne oteplenie zuba – šetríte si turbínu a seba tým, že dosiahnete minimálny proporčný čas.
Zvýšený tlak na turbínu znamená opak predchádzajúcej vety.
Prítlačná sila má byť cca 20 dkg, odskúšajte si Váš podpis na škrupine čerstvého kuracieho vajíčka, bez jej poškodenia!

8. Ergonomické ovládanie vypínacieho mechanizmu tlačítkom prináša so sebou požiadavku, aby ste na tlačítko netlačili pri behu turbíny. Zlomky sekundyVás neokradnú o čas, ale zapríčinia, že sa tlačítko predčasne opotrebuje. Tým sa poškodí vypínací mechanizmus klieštiny a turbína je nefunkčná.

9. Prevádzka turbíny vyžaduje účinné chladenie nástroja zmesou voda – vzduch. Pre účinné chladenie je potrebné ošetrované miesto chladiť vodou o objeme 50 ml za min. (Použitie vodného chladenia vyžadujú otáčky vyššie ako 3000 za min. - týka sa mikrotomorických nástrojov).
Požadované množstvo chladiacej vody je nutné odsávať veľkou odsávačkou pre prehladnosť operačného poľa a tiež ako požadované na dodržanie hygieny práce.
V žiadnom prípade nepoužívajte turbínu bez účinného chladenia.

10. Dezinfekciu vykonávajte len povrchovou formou, turbíny neukladajte do žiadnych dezinfekčných kúpeľov. Nepoužívajte agresívne dezinfekčné prostriedky. Pri sterilizácii dodržiavajte pokyny výrobcu turbín.

11. Čistenie a mazanie turbíny vykonávajte podľa priloženého návodu na turbínu. Dôležité je, aby mazací a ošetrovací prostriedok bol pod tlakom dopravený do rotorového priestoru turbínky. Kontrolujte čistotu vystupujúceho prostriedku z turbíny tým, že pri aplikácií spray ošetrovacieho prostriedku, turbínu vložte do bielej papierovej vaty. Prebytočný ošetrovací prostriedok nechajte odkvapkať v stojane cca 15 minút.

12. Raz týždenne vykonajte dôkladné prečistenie a premazanie upínacieho systému klieštiny. Po prestrieknutí otvoru klieštiny niekoľkokrát zmačknite tlačítko ovládania vypínacieho mechanizmu klieštiny. Tým sa zabezpečí jeho správna funkcia.

Jedným z najdôležitejších faktorom ovplyvňujúcim bezproblémový chod a prevádzku stomatologickej súpravy je kvalita vstupnej vody. Kvalita vody vstupujúcej a prechádzajúcej stomatologickým zariadením je dôležitá z hľadiska dvoch základných parametrov, ktorými sú:

 • tvrdosť vody

 • mikrobiologická kvalita vody

Tvrdosť vody má nepriaznivý účinok na kvalitu a funkčnosť niektorých dielov a častí stomatologickej súpravy. Mikrobiologická kvalita vody má nepriaznivý vplyv na zdravie ošetrovaných pacientov.

Tvrdosť vody

Voda, ktorá obsahuje väčšie množstvo rozpustených solí vápnika a horčíka sa nazýva tvrdá voda. Podľa obsahu spôsobujú prvky vo vode prechodnú tvrdosť vody (hydrouhličitan vápenatý a horečnatý) a trvalú tvrdosť vody (sírany).

Prechodná tvrdosť sa mení počas zahrievania vody, resp. postupne pri zmene jej teploty usadzovaním na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý. Odstránenie látok, ktoré zapríčiňujú tvrdosť vody sa nazýva zmäkčovanie vody, pričom k dispozícii je niekoľko možností:

 • destiláciou vzniká čistá voda H2O – odstráni sa prechodná i trvalá tvrdosť

 • pridávaním uhličitanu sodného do tvrdej vody sa odstránia vápenaté ióny, a to zrazením uhličitanu vápenatého

 • pridávaním iontomeničov, kedy voda prechádza cez špeciálnu látku, obsahujúcu sodné ionty, ktoré nahradia vápenaté ionty – pretekajúca voda je mäkká, t.j. sodné ionty nespôsobujú tvrdosť.

Tvrdosť vody sa najčastejšie udáva v tzv. stupňoch nemeckých [°dH], pričom platí nasledovná stupnica:

1.

mäkká voda

0 – 7oN

2.

stredne tvrdá voda

7 – 14oN

3.

tvrdá voda

14 – 21oN

4.

veľmi tvrdá voda

nad 21oN

Tvrdosť v strednej Európe sa pohybuje od 5° do 35°dH. Celková tvrdosť vody je súčtom uhličitanovej a stálej tvrdosti. Jednotkou tvrdosti je stupeň tvrdosti mmol/l, ktorý sa prepočítava na stupne nemecké a francúzske (1 mmol/l = 5,6°dH) Legislatíva uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l, t.j. tvrdosť vody 6,16° až 28 °dH).

Pre správnu a bezproblémovú funkčnosť stomatologickej súpravy je dôležité, aby vstupná voda mala tvrdosť do 12 °dH. V prípade, ak vstupujúca voda vykazuje vyššiu tvrdosť ako je uvedené, je možné vybaviť zubnú súpravu prídavným zásobníkom tlakovej vody, pričom fľašku PZTV je potrebné plniť iba zmäkčenou príp. demineralizovanou pitnou vodou, ktorú je nutné pre zaistenie bakteriologickej nezávadnosti tiež prevariť. Pre komplexné a trvalé riešenie je však vhodné zaistiť kontinuálne zmäkčovanie vody pre rozvod v rámci ambulancie, resp. celej budovy prostredníctvom na to určených úpravní vody. Najčastejším a najjednoduchším princípom pre zmäkčovanie vody je aplikácia tzv. ionexovej živice prostredníctvom špecializovaných automatizovaných zariadení, zabudovaných na vstupe vodovodného rozvodu. S výberom a inštaláciou úpravne vody poradia špecializované firmy. Táto investícia bude z dlhodobého hľadiska určite vyvážená úsporou nákladov na servis, ale i dlhšou životnosťou zubnej súpravy a ďalších od vody závislých zariadení.

Mikrobiologická kvalita vody

Kvalita vody v rozvodoch vody, ako i ďalej v stomatologických zariadeniach je z hľadiska udržovania vnútornej hygieny v stomatologickej praxi veľmi významným problémom. S týmto problémom sa zaoberajú rôzni výrobcovia, ktorí riešia a ponúkajú zariadenia na dovybavenie stomatologického rozvodu vody. Tieto zariadenia musia spĺňať základný predpoklad a to, že chladiaca, alebo vyplachovacia voda, ktorá sa dostane do styku s pacientom, musí mať v ktoromkoľvek mieste výstupu z hľadiska obsahu zárodkov kvalitu pitnej vody.

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru viac ako 80 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody sú definované legislatívou príslušnej krajiny.

V nariadeniach o pitnej vode pre potravinárstvo, resp. v zdravotníctve je dané, že pitná voda musí byť zbavená choroboplodných zárodkov. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak pitná voda neobsahuje žiadne E.coli (escherichia coli) najmenej v 100 ml vody (najvyššia medzná hodnota). Coliformné zárodky nesmú byť v 100 ml prítomné.
V pitnej vode nemá prekročiť počet kolónií orientačnú hodnotu 100 KBE pri inkubačnej teplote 10° ± 2°C a pri inkubačnej teplote 36° ± 1°C. Prítomnosť Escherichia coli, resp. koliformných baktérií ukazuje na závažné nedostatky v ochrane vodného zdroja, v úprave, v rozvodoch a zdravotnom zabezpečení pitnej vody.
Z hľadiska vnútornej hygieny vody je dôležité, aby pitná voda v rozvodoch vody, na ktorú bude pripojené stomatologické zariadenie, zodpovedala platným nariadeniam o pitnej vode.

V stomatologických súpravách CHIRANA Medical, a.s. sú riešené 2 okruhy vodnej cesty. Prvý okruh pre vyplachovaciu a oplachovaciu vodu, t.j. plnenie pohára pre výplach úst pacienta a pre oplach pľuvadlovej misy. Druhý okruh je pre chladenie nástrojov v stolíku lekára. Stomatologické súpravy CHIRANA Medical, a. s. sú expedované hygienicky čisté t.j. boli skúšané pitnou vodou, ktorá zodpovedá daným nariadeniam (pravidelná kontrola rozvodu hygienikom) a pred balením a expedíciou je stomatologická súprava v rozvodoch vody zbavená vody, nakoľko dlho stojatá i pitná a nezávadná voda môže zapríčiniť vznik zárodkov.

Pitná voda sa dostáva do stomatologických ordinácií z verejného vodovodu a mala by zodpovedať nariadeniu o pitnej vode. Túto skutočnosť preverujú pravidelné kontroly na tento účel zriadených úradov verejného zdravotníctva. Napriek tomu sa však v realite prechodne môže vyskytnúť kontaminácia vyššia ako 100 KBE. Pitná voda nemusí byť absolútne bez zárodkov, t.j.sterilná a v odstavených vetvách domových vodovodov sa môže vyskytnúť množenie zárodkov. Zárodky môžu rásť a následne byť rozpláchnuté po sieti domového vodovodného rozvodu. Je obrovským rizikom, ak sa takáto voda dostane do jemných vedení stomatologickej súpravy, kde po je odstavení (napr. počas víkendu) ďalej nepreteká, ale stáva sa dlhší čas „stojatou vodou“. Okrem toho sa v stomatologickej súprave nachádzajú vyhrievacie prvky a bežná teplota vody sa dostáva až na úroveň 37°C. Práve takto v praxi môže dochádzať k množeniu baktérií na vnútorných stranách hadíc rozvodov zubnej súpravy. Napr. na vymontovanej a rozrezanej hadici je možné zistiť prítomnosť hlienu, pričom tento hlien je
v podstate hustý koberec z mikroorganizmov, čiastočne neškodných, avšak miestami „sprestrený“ zárodkami nečistôt, ba dokonca aj fekálnymi zárodkami.

Z predchádzajúceho je zrejmé, že výrobcovia stomatologických zariadení sa snažia pod hrozbou spomínaných rizík ošetriť svoje zariadenie v prípade výpadku hygieny v domových rozvodoch. Používajú sa rôzne dodatkové dekontaminačné zariadenia, väčšinou už riešené maximalisticky, t.j. tak, aby spĺňali aj normu EN 1717, kedy je zariadenie v podstate oddelené od vstupnej vody.
V súčasnej dobe naša spoločnosť doporučuje použitie zariadenia od spoločnosti Metasys (systém dekontaminácie WEK), ktoré okrem oddelenia vody umožňujú odstránenie zárodkov pomocou kontinuálne aplikovaného špeciálneho dezinfekčného prostriedku na báze peroxidu vodíka (2%). Na kontinuálnu dezinfekciu sa používa koncentrácia 235 ppm (0,00235%). Podľa nariadenia o pitnej vode sa môže pridávať do pitnej vody pre oxidáciu 0,1 mg/l peroxidu vodíka.

Výrobcovia stomatologických súprav používajú pre vnútornú hygienu vody, ktorá sa dostáva do styku s pacientom, dezinfekčné zariadenia na dekontamináciu pomocou roztokov spravidla na báze peroxidu vodíka, ktorý má vysoký oxidačný účinok. Dekontaminačné ošetrovanie sa vykonáva pred započatím prác po dlhšom odstavení stomatologickej súpravy a vždy po skončení prác. Zubná súprava však na tento účel musí byť vybavená systémom hygieny vodných ciest.

Ďalšou doplnkovou možnosťou v kombinácii s aplikovaným peroxidom vodíka je súčasné použitie UV jednotky (nízkotlaková ortuťová výbojka), ktorá v súčinnosti s kyslíkom odštiepeným z peroxidu ničí organizmy. Využíva sa vlnová dĺžka UV – žiarenia menšia ako 450 nm. Takéto zariadenie si vyžaduje pravidelnú výmenu UV výbojky (minimálne raz do roka), a to z dôvodu jej klesajúcej účinnosti.

Stomatologické súpravy CHIRANA Medical majú pre dezinfekciu vodnej cesty pre chladenie nástrojov možnosť dovybavenia systémom hygieny. Jedná sa o zariadenie na dezinfekciu prostredníctvom aplikácie špeciálneho roztoku na báze peroxidu vodíka (3% H2O2), ktoré automaticky spustením programu dezinfekcie zaistí prečistenie vodnej cesty zubnej súpravy vrátane hadice nástroja i samotného nástroja. CHIRANA Medical ponúka túto opciu pre každý vyrábaný model za veľmi prijateľných cenových podmienok.

Okrem toho je možné zubnú súpravu CHIRANA Medical dovybaviť tiež hygienickým systémom odsávacích hadíc „H1“, ktorý zaisťuje i ošetrenie odsávacích prvkov zubnej súpravy, vrátane separátora amalgámu a následných odpadových hadíc.
Pre zaistenie dezinfekcie oboch vodných okruhov zubnej súpravy je možné dovybaviť stomatologickú súpravu zariadením pre kontinuálnu dezinfekciu od firmy Metasys – WEK. Toto zariadenie zaistí vnútornú hygienu vodných ciest, nástrojových hadíc, systému plnenia pohára vrátane oplachu pľuvadľovej misy. Zariadenie WEK vyžaduje použitie špeciálnej náplne na báze H2O2 pod obchodným názvom GreenCleanWK.

Informácia výrobcu stomatologických súprav:

CHIRANA Medical, a.s. sa systematicky zaoberá vnútornou hygienou stomatologického zariadenia a je neustále v kontakte s výrobcami a dodávateľmi zariadení na úpravu vody, či už použitím reverznej osmózy, aplikáciou ionexovej živice alebo dezinfekciou UV žiarením.
Keďže nie sme výrobcami týchto zariadení, doporučujeme našim zákazníkom obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré vedia zrealizovať príslušné rozbory vody a tiež odporučiť inštaláciu vhodných zariadení.

Doporučenia výrobcu stomatologických súprav:

 1. Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať v domovom rozvode kvalitu pitnej vody, ktorá by mala zodpovedať príslušným nariadeniam a normám.

 2. Tvrdosť vody dodávanej do stomatologickej súpravy musí mať hodnotu do 12°dH, v opačnom prípade je nutné doinštalovať úpravňu vody, príp. dodávať do vodných ciest zubnej súpravy vyhovujúcu zmäkčenú vodu prostredníctvom prídavného zásobníka tlakovej vody.

 3. Používať v stomatologických súpravách dovybavenie pre dekontamináciu vodnej cesty pre nástroje vrátane hadíc nástrojov i samotných nástrojov, t.j. systém hygieny firmy CHIRANA Medical.

 4. Používať v stomatologických súpravách hygienický systém odsávacích a odpadových hadíc „H1“.

 5. Používať v stomatologických súpravách dovybavenie pre oddelenie vody a kontinuálnu dezinfekciu vodných ciest WEK, v súlade s normou EN1717.

 6. Používať pre zásobovanie zubnej súpravy zabudovaný prídavný zásobník tlakovej vody, ktorý je nutné plniť vyhovujúcou vodou z hľadiska jej tvrdosti i z hľadiska mikrobiologického. Zubná súprava je tak nezávislá od verejnej siete a jednoducho sa eliminujú akékoľvek riziká z aplikácie nevyhovujúcej vody.

Riešenie dekontaminácie stomatologických súprav CHIRANA Medical, a. s.:

V prípade hygienikom zisteného výskytu baktérií v stomatologickej súprave  na konci náradia, resp. v ústnej koncovke, spôsobeného kontaminovanou vodou, je potrebná dekontaminácia celého rozvodu vody v stomatologickej súprave. Dekontamináciu zabezpečujú vyškolení pracovníci servisu a výrobcu. Postup pri dekontaminácii je nasledovný:

 1. V prívodnej skrinke odpojiť pripájaciu hadicu vody od rozvodu vody.

 2. Vykonať hygienickú kontrolu vstupnej pitnej vody z domového rozvodu.

 3. Cez špeciálne upravenú dekontaminačnú jednotku CHIRANA Medical, ktorá sa pripojí na vstupnú hadicu vody (zelená hadička + koncovka) sa dopraví do rozvodu vody peroxid vodíka (3% H2O2), ktorý ako dezinfekčný roztok dodáva CHIRANA Medical, a.s. (tlakový vzduch na upravenú dekontaminačnú jednotku sa získa pripojením na rozvod vzduchu podľa pripojovacej schémy CHIRANA Medical).

 4. Postupným odpustením roztoku z nástrojových hadíc, plniča pohára a oplachu pľuvadlovej misy sa dezinfekčný roztok ponechá v rozvode pôsobiť cca 2 – 3 hod.

 5. Následne je nutné naplniť fľašu dekontaminačnej jednotky čistou pitnou vodou, resp. destilačnou vodou a prepláchnuť celý rozvodový systém (nástrojové hadice, plnič pohára, oplach misy).

 6. Vykonať kontrolu výstupnej vody z nástrojových hadíc a plnenia pohára hygienikom. V prípade výskytu baktérií (kontaminácia) celý postup dekontaminácie zopakovať.

 7. Po kladnom výsledku hygieny napojiť zubnú súpravu na vodovodný rozvod, ktorý zodpovedá kvalite pitnej vody.

zdroj: dokumentácia CHIRANA Medical, a.s.