Výroba - Tradícia a Skúsenosti

Tradícia strojárskej výroby v Starej Turej siaha až do roku 1935, kedy bol v Starej Turej vybudovaný nový výrobný závod na výrobu vodomerov. Výroba bola rozšírená v roku 1947 o injekčnú techniku a postupne v 50. a 60. rokoch o široké spektrum výrobkov zdravotníckej techniky. V roku 1967 bola v Starej Turej vyrobená prvá stomatologická súprava vyvinutá na Slovensku. Vo výrobe zdravotníckej techniky dnes úspešne pokračujú spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA a.s. Stará Turá.

Strategickým cieľom skupiny CHIRANA Holding je zákazníkom ponúkať vysoko kvalitné výrobky pri veľmi krátkych dodacích lehotách. Aby bolo možné nasledovať tento cieľ a tiež zvyšovať prevádzkovú efektívnosť, realizuje spoločnosť rozsiahle investície do moderných NC a CNC riadených strojov. Za posledné 3 roky bolo preinvestovaných takmer 4 mil.€ do nových technológií, robotizovaného pracoviska a novej haly. Prínosy týchto investícií sú najmä v oblasti znižovania nákladov, nárastu flexibility výroby i zlepšenia vizuálnych, bezpečnostných a enviromentálnych aspektov výroby.

Spoločnosť dáva trvalý dôraz na udržanie vysoko kvalifikovaných odborníkov a dlhodobú stabilizáciu kádrov. U svojich zamestnancov podporujeme orientáciu na zákazníka, profesionalizmus, flexibilitu a vodcovstvo. Významná pozornosť sa venuje vzdelávaniu pracovníkov na báze internej i externej a tiež sociálnemu programu.

Skupina zamestnáva 350 pracovníkov s dlhodobou perspektívou. Naši vzdelaní a skúsení zamestnanci predstavujú pre Skupinu najcennejšie „aktívum“, ktoré nám garantuje budúce úspechy a tiež napĺňanie našich ambicióznych cieľov.