Privacy Policy

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

ČO SÚ COOKIES?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom spracúvajúcim súbory cookie je spoločnosť CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57 916 01 Stará Turá, IČO: 36 322 300 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE


AKO POUŽÍVAME COOKIES?

Prevádzkovateľ spracúva všetky súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookie a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach do nasledovných kategórií (pre nasledovné účely):NEVYHNUTNÉ SÚBORY COOKIE (POVINNÉ PRE SPRÁVNE FUNGOVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK)

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Bez nich by prakticky nebolo možné správne načítať webové stránky, za nevyhnutné cookies sa považujú aj cookies, ktoré ukladajú Vaše nastavenie pre cookies a cookies slúžiace pre bezpečnosť.

Rozsah spracúvaných nevyhnutných súborov cookie: IP adresa (maskovaná) alebo jedinečné ID používateľa; Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia.ANALYTICKÉ ALEBO ŠTATISTICKÉ SÚBORY COOKIE

Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať všeobecné používanie webovej stránky užívateľmi na vyhodnotenie a zlepšenie výkonu. Napríklad poskytnú informácie o tom, ako sa webová stránka používa a pomáhajú tým uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje.Rozsah spracúvaných analytických súborov cookie: IP adresa (maskovaná) alebo jedinečné ID používateľa; Miesto - krajina (geolokácia); Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; Operačný systém používateľského zariadenia; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia; Jazyk navštívenej stránky.IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ COOKIES

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci webové stránky Prevádzkovateľa.IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCOV, KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,Dublin, Írsko (v súlade s čl. 28 nariadenia) na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics. Viac informácií nahttps://policies.google.com/technologies/partner-sites

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.PRENOS SÚBOROV COOKIE DO TRETEJ KRAJINY/MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia - uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.IDENTIFIKÁCIA ZDROJA, Z KTORÉHO BOLI SÚBORY COOKIE ZÍSKANÉ

Priamo od dotknutej osoby (vyjadrením súhlasu pri navštívení webovej stránky).AKÁ JE DOBA UCHOVÁVANIA?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie najviac po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. V závislosti od jednotlivých typov súborov cookie sa mení aj ich doba spracúvania.PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.POVINNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV VO FORME SÚBOROV COOKIE

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nebude pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb spracúvať akýkoľvek typ súborov cookie, s výnimkou nevyhnutných súborov cookie.SPRÁVA VAŠICH PREDVOLIEB SÚBOROV COOKIEVYHNUTIE SA POUŽÍVANIU SÚBOROV COOKIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

V predvolenom nastavení Prevádzkovateľ NESLEDUJE skúsenosti návštevníkov týchto webových stránok. Dotknutá osoba sa môže rozhodnúť udeliť súhlas so spracovaním akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených počas prehliadania webových stránok. Dotknutá osoba má takisto možnosť priamo vo svojom webovom prehliadači zakázať spracúvanie akýchkoľvek súborov cookie.ZAKÁZANIE A ZABRÁNENIE POUŽÍVANIU SÚBOROV COOKIE

Dotknutá osoba môže kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto webových stránok zmenou konfigurácie svojho prehliadača na uvedených odkazoch:

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari
Opera
Microsoft Edge

 

V prípade, že dotknutá osoba zakáže všetky súbory cookie, pri každej návšteve týchto webových stránok sa zobrazí banner súborov cookie.

Dotknutá osoba ako návštevník týchto webových stránok má možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom udelenia alebo neudelenia súhlasu so spracúvaním súborov cookie.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@chirana.eu alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.