Copyrights

© Autorské práva spoločnosť CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá, Slovensko, všetky práva vyhradené!

    Texty, obrázky, grafika, animácie, videá a akékoľvek dáta umiestnené na týchto webstránkach a tiež webstránka ako celok sú chránené autorským právom a súvisiacimi právnymi predpismi. Ľubovoľný obsah týchto webstránok nesmie byť kopírovaný, distribuovaný, zmenený, alebo ľubovoľne ďalej spracovávaný a poskytovaný tretím stranám na komerčné účely.
     Je zakázaná akákoľvek reprodukcia časti alebo celého obsahu webstránky v akejkoľvek podobe s výnimkou vytlačenia alebo stiahnutia na lokálny disk pre osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete, s výnimkou nášho výslovného písomného súhlasu, distribuovať, zdielať, umiestňovať na P2P siete, alebo komerčne využívať akúkoľvek časť webstránky v akejkoľvek podobe. Rovnako nemôžete akúkoľvek časť webstránky v akejkoľvek podobe prenášať alebo uložiť do akejkoľvek inej webovej stránky alebo do inej formy elektronického systému.
     Na stránkach sa môže vyskytovať tiež obsah, ktorý je označený a chránený autorským právom tretích strán.
     Ak nie je uvedené inak, všetky názvy, symboly, logá a značky uvedené na týchto webstránkach sú hránené ako ochranné známky, resp. ako nezapísané označenie v súlade so zákonom a predpismi týkajúcich sa ochranných známok z hľadiska národného i medzinárodného. Všetky uvedené ochranné známky a označenia sú vlastníctvom materskej spoločnosti M.O.C., s.r.o. Stará Turá, Slovensko. Uvedené platí obzvlášť pre rad ochranných známok CHIRANA, SMILE, CHIRANA CHEESE, VENAR, CHIRANA AURA, CHIRANA MUSIC, CHIRANA MEDICAL, CHIRANA – INOX, CHIRANA BALTIC, CHIRANA MEDICARE, CHIRANA-PREMA.
     Porušovanie práv k autorským dielam, ochranným známkam a obchodným menám môžete byť tiež trestným činom.