Úspešné dokončenie projektu výskumu a vývoja

01.06.2023

Spoločnosť CHIRANA, Medical, a.s. úspešne dokončila projekt výskumu a vývoja s názvom " VÝSKUM A VÝVOJ SYSTÉMU ZEFEKTÍVNENIA VENTILÁCIE PACIENTOV S COVID19 ALEBO S INÝM NEHOMOGÉNNYM POŠKODENÍM PĽÚC", ktorý realizovala od 04/2021 do 05/2023. Tento projekt s kódom v ITMS2014+ 313011ATG9 bol spolufinancovaný EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na realizáciu projektu bola zazmluvnená suma oprávnených výdavkov v hodnote 2.510.140,56 EUR, pričom hodnota príspevku z EÚ predstavovala 2.008.112,45 EUR. Na tomto projekte participoval skúsený team interných, externých i zahraničných (USA, Švajčiarsko) výskumno-vývojových pracovníkov, lekárov a špecialistov. 

Tento projekt hodnotíme ako veľmi úspešný a jeho hlavným výstupom je nový prototyp pľúcnej ventilácie s novými funkcionalitami, ktorý radíme do kategórie (D) skupiny špičkových pľúcnych ventilátorov. V tomto prototype pľúcneho ventilátora sa nášmu teamu podarilo integrovať nové unikátne funkcionality ako:

– riadená expiračná podpora dýchania s možnosťou limitácie a skrátenia exspíria pre pacientov s obštrukčným ochorením pľúc a ochorením COVID-19

– integrovaná hygiena dýchacích ciest formou systému „umelého kašľa“ integrovaného priamo do dýchacieho prístroja s možnosťou laváže a hygieny dýchacích ciest s cieľom čo najefektívnejšej ventilácie pacientov vrátane pacientov s ochorením COVID-19

– optimálna personalizovaná ventilácia vďaka systému neinvazívnej identifikácie nehomogenity poškodenia pľúc s možnosťou okamžitej optimalizácie ventilácie presne podľa potrieb konkrétneho pacienta s vážnym poškodením pľúc, najmä pri chorení typu COVID-19 

– režim urgentnej, bezpečnej, automaticky riadenej pľúcnej ventilácie pre bezpečné a okamžité nasadenie pľúcneho ventilátora na pacienta v urgentných resp.pandemických, krízových situáciách i menej kvalifikovanou obsluhou 

– mobilita a nezávislosť dýchacieho prístroja integráciou modulu zabudovaného zdroja stlačeného vzduchu (turbíny) ako opcia, prináša nezávislosť ventilátora od centrálnych nemocničných rozvodov, čo je výhodou nielen pre urgentné, krízové resp. pandemické situácie

– systém vzdialeného prístupu k dýchaciemu prístroju alebo skupiny prístrojov (centrála) prostredníctvom siete LAN pre účely efektívnejšieho a bezkontaktného on-line sledovania i kontroly priebehu a stavu ventilácii na oddelení, resp. v nemocnici 

– EASY screen, optimalizované a efektívne intuitívne užívateľské rozhranie na ovládanie zložitých a sofistikovaných funkcií ventilátora vrátane prehľadnej prezentácie meraných i monitorovaných parametrov pre možnosť expertnej obsluhy prístroja i bežným užívateľom 

V rámci realizovaného projektu výskumu i vývoja boli podané aj prihlášky práv duševného vlastníctva v podobe ochrannej známky a dizajnu spoločenstva, ktoré budú využité následne po ich zápise i po dokončení ďalších etáp vývoja, a to najmä sfinalizovaní zhotoveného prototypu do podoby výrobku, zavedeného do sériovej výroby. Nášmu teamu spolupracujúcich expertov sa podarilo tiež publikovať i viacero jedinečných článkov a štúdií, a to i na medzinárodnej úrovni:

01 COVID-19–related acute respiratory distress syndrome treated with veno-venous extracorporeal membrane oxygenation and programmed multi-level ventilation: a case report - PMC (nih.gov)

Filip Depta, Anton Turčan, Pavol Török, Petra Kapraľová, Michael A. Gentile

Accjournal.org

http.://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc9475149/

02 Should we continue searching for the single best PEEP?

Filip Depta, Marko Zdravkovic and Michael A. Gentile

Intensive Care Medicine Experimental

https://doi.org/10.1186/s40635-022-00438-7

springeropen.org

03 Multiple Cause ARDS Treated With Programmed Multi-Level Ventilation:

A Case Report

Filip Depta, Dušan Rybár, Michael A. Gentile

Journal of Case Reports in Medicine

Jocrm.org

04 Time constant to determine PEEP levels in mechanically ventilated COVID‑19 ARDS

a feasibility study

Filip Depta, Neil R. Euliano, Marko Zdravkovic, Pavol Török and Michael A. Gentile

BMC Anesthesiology

https://doi.org/10.1186/s12871-022-01935-8

nih.gov

researchgate.net