História

Výrobné spoločnosti CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá tvoria spoločne skupinu spoločností CHIRANA Holding Stará Turá. Skupina CHIRANA Holding Stará Turá vznikla ako projekt zachovania a ďalšieho rozvoja výroby výrobkov sortimentu zdravotníckej techniky značky CHIRANA v Starej Turej.

Skupina CHIRANA Holding nadviazala na tradíciu vývoja, výroby a predaja výrobkov sortimentu zdravotníckej techniky a jemnej mechaniky, ktorá siaha až do r.1935. Základný prehľad míľnikov histórie formovania tradície strojárskej výroby i prieniku a rozvoja značky CHIRANA v našej spoločnosti je znázornený na nasledovnej časovej osi.

1935

základy strojárskej výroby v Starej Turej položil český priemyselník František Michera dňa 20.novembra 1935, ktorý úspešne zrealizoval svoj zámer postaviť nový strojársky závod v Starej Turej, zameraný na výrobu súčiastok pre vodomery a plynomery. Od roku 1935 sa tak v Starej Turej začala rozvíjať tradícia presného strojárstva

Prvý firemný názov

1947

začína sa písať história výroby zdravotníckej techniky na Slovensku, kedy bola do závodu v Starej Turej delimitovaná výroba injekčnej techniky z likvidovaného závodu Injecta Kraslice v českom pohraničí. Zakrátko sa sortiment rozšíril do širokého spektra výrobkov ako sterilizačná, inhalačná a vyšetrovacia technika, chirurgické nástroje a iné výrobky zdravotníckej techniky

1958

pod vtedajším názvom Presná mechanika - PREMA Stará Turá dosiahol závod jeden z prvých medzinárodných úspechov na svetovej výstave EXPO v Bruseli, kde cenou Grand Prix boli ocenené až dva produkty. Prvým bola svetová novinka - veľká bronchoskopická súprava vyrábaná v Starej Turej. Ďalším oceneným výrobkom spoločnosti bol klinický defibrilátor 10H24, ktorý neskôr použil prof. Christian Neethling Barnard pri prvej transplantácii srdca v Kapskom meste dňa 3.decembra 1967.

      Ocenenie

1959

za výrazný pokrok podniku Presná mechanika, Stará Turá sa tiež považuje uvedenie na trh výrobku „Mimotelový obeh krvi - umelé srdce“ v r.1959, ktorý bol na trhu krajín RVHP prvým svojho druhu

Umelé srdce

1963

rozmach výroby zdravotníckej techniky podniku Presná mechanika Stará Turá a zároveň delimitácia časti výroby zo závodu CHIRANA Praha do tohto podniku, priviedli nadriadené ministerstvo k rozhodnutiu o zlúčení všetkých výrobcov zdravotníckej techniky do jednej výrobno-hospodárskej jednotky. Presná mechanika v Starej Turej sa tak k 1.1.1963 stala vedúcim národným podnikom s pridruženými národnými podnikmi Chirana Praha i Chirana Brno

1965

s názvom „CHIRANA“ sa reálne stretávame na Slovensku z pohľadu výroby až v roku 1965, keď od 1.1.1965 na základe vládneho nariadenia č.132/65 Zb. boli výrobcovia zdravotníckej techniky integrovaní do jedného právneho subjektu, ktorý dostal názov Chirana závody zdravotníckej techniky, odborový podnik Stará Turá. Podnik sa zároveň stal vedúcim odborovým podnikom pre sedem podriadených základných výrobných jednotiek Chirana, čím bola výroba zdravotníckej techniky v celom Československu zastrešená značkou CHIRANA Stará Turá

1967

v III. kvartáli roku 1967 bola v Starej Turej vyrobená prvá výrobná séria stomatologických súprav pod značkou CHIRADENT. Spolu so súpravami ERGOSTAR, PRAKTIK, SMILE a Chirana CHEESE bolo za 45-ročnú históriu v Starej Turej vyrobených pod značkou CHIRANA viac ako 125 tisíc kusov stomatologických súprav

1968

dynamický rozvoj zaznamenala aj skupina dýchacej a anestetickej techniky, ktorá uviedla na trh prístroje pre inhalačnú anestéziu (N5, N6 známe i pod názvom Vatra, Anestar N7, Anemat N8, MTL2...), prístroje pre umelú ventiláciu pľúc (rada Chirolog, ODA-E, resp. civilná verzia EDAM...) i prístrojov pre funkčnú diagnostiku pľúc (Chiraspir a elektronická verzia Chiradat). Tieto možno bezpochyby označiť ako jedny z najspoľahlivejších zdravotníckych zariadení na svete, pričom do roku 2012 bolo v Starej Turej vyrobených pod značkou CHIRANA celkom takmer 75 tisíc kusov dýchacích a anestetických prístrojov. Zároveň sa výrazne rozvíjal i odbor elektroniky, ktorého výstupy tvorili defibrilátory radu BPD, elektrokardiografy Chirastar a iné elektronické produkty.

1988

výrobný program sa vďaka výraznej investícii do technológií rozširuje o novú výrobu sortimentu dentálneho náradia, ktorá bola prvotne od r.1988 vyrábaná na báze licencie s nemeckou spoločnosťou KaVo a neskôr nahradená vlastnými výrobkami z vlastnej vývojovej dielne

1991

Chirana Stará Turá trvale až do r.1991 expandovala a preslávila značku CHIRANA na celom svete. V r.1991 prebehla transformácia spoločnosti zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť a bol zahájený proces privatizácie a delenia spoločnosti na viacero samostatných podnikateľských jednotiek. Závody a prevádzky zoskupenia nachádzajúce sa mimo Starej Turej sa vo väčšine prípadov osamostatnili a realizovali vlastné privatizačné projekty. Spoločnosť Chirana Stará Turá sa neskôr v r.1993 premenovala na CHIRANA-PREMA Stará Turá.

2001

 • Založenie zamestnanecko-manažérskej spoločnosti M.O.C. a vznik Skupiny M.O.C. Stará Turá

 • Do reality vstupuje reštrukturalizačný Business plán podporený zdrojmi od Citibank

 • Spoločnosť sa stáva vlastníkom nehnuteľného majetku spojeného s výrobou zdravotníckej techniky v 8/2001 (hala lekárskej elektroniky a hala zdravotníckej techniky)

 • Investície smerujú najmä do vývoja a nových výrobkov, s cieľom komplexnej obnovy celého výrobného programu

 • Ukončuje sa výroba starej produkcie (8/2001 posledná výrobná séria legendárnej stomatologickej súpravy Ergostar). Spoločnosť vyrába už len nové stomatologické výrobky radu SMILE

 • Z pohľadu štruktúry predaja je dlhodobo dominantným zdrojom príjmov predaj výrobkov sortimentu stomatologickej techniky.

 • M.O.C. dokončuje v 11/2001 nákup majetkových súčastí spojených s prevádzkou výroby zdravotníckej techniky Chirana, t.j. súbor strojov a zariadení vrátane nehmotnýh aktív a know-how (okrem ochranných známok), 100% akcií prevádzkovej spoločnosti Chirana Medical, a.s.

 • Konsolidované tržby Skupiny dosiahli 10,8 mil. €

Zakladatelia spoločnosti M.O.C.


Ing.Peter Sivák

Ing.Oskar Baranovič

Ing.Petr Matoulek

Ing.Ján Brkal

2002

 • M.O.C. sa stáva výlučným vlastníkom súboru medzinárodných a národných ochranných známok CHIRANA ™, čím sa v podstate po viac ako roku završuje proces privatizácie prevádzky výroby zdravotníckej techniky

 • Nový logistický systém výroby ušetril 6000m 2 výrobných priestorov, ktoré boli efektívne použité na prenájom iným subjektom

 • Štruktúra Skupiny M.O.C. sa stabilizovala do svojej súčasnej podoby a je zastrešená materskou spoločnosťou M.O.C. a dcérskymi spoločnosťami CHIRANA Medical, CHIRANA, Chiranalab a Chiragal

 • Konsolidované tržby vzrástli na 12,8 mil. €

Osvedčenia o registrácii ochranných známok Chirana

2003

 • Na trh bol uvedený nový rad anestetických prístrojov VENAR

 • M.O.C. iniciovala právne kroky proti nelegálnemu používaniu značky CHIRANA ™

 • Skupina investuje zdroje predovšetkým do komplexnej obnovy nehnuteľného majetku a infraštruktúry

 • Na trh bol uvedený nový dýchací prístroj Chirolog SVα + c 

2006

 • Spoločnosť každoročne investuje do neobežného majetku sumu viac ako 2,0 mil.EUR, pričom tieto investície smerujú najmä do nákupu nových technológií

 • Skupina dosiahla rast a vrchol konsolidovaných tržieb až na úroveň viac ako 21,0 mil. € v r.2008

 • Predaj anestetickej a dýchacej techniky sa zdvojnásobil

2009

 • Skupina investovala do strategických nehnuteľností v priemyselnej zóne Chirana v rozsahu 66.993m 2 a stáva sa dominantným prenajímateľom nehnuteľného majetku v tejto oblasti

 • Hodnota investícií v r.2009 presiahla sumu 3,0 mil.EUR, čo je historicky najvyšší objem v jednom roku investovaných prostriedkov do neobežného majetku

 • Napriek krízovým náladám v externom prostredí Skupina uvádza na trh nové výrobky, a to v každom segmente svojho výrobkového portfólia – nová generácia zubných súprav Chirana CHEESE, rad dýchacích prístrojov Chirana AURA, unikátny anestetický prístroj VENAR Xenon, nová generácia dentálneho náradia Chirana MUSIC

 • Bola spustená implementácia rozsiahleho racionalizačného projektu s cieľom rastu efektívnosti a minimalizácie podnikateľského rizika Skupiny, pričom ciele spoločnosti sa menia z kvantitatívnych (maximalizácia objemu predaja) na kvalitatívne (maximalizácia podielu pridanej hodnoty na tržbách)

2011

 • Podiel predaja sortimentu dýchacích a anestetických prístrojov sa po prvýkrát v histórii vyrovnáva podielu predaja výrobkov stomatologickej techniky

 • Skupina investovala v rámci projektu "Inovácia výrobných zariadení spoločnosti CHIRANA Medical, a.s." sumu 1,4mil.EUR do kúpy nových moderných CNC technológií pre prevádzku výroby dentálneho náradia a mechanických dielov

 • V r.2012 spoločnosť dosahuje historicky najkvalitnejšie finančné výsledky z pohľadu efektívnosti prevádzky a celkovej zadĺženosti Skupiny

2013

 • Uvedenie novej koncepcie výrobkov vo všetkých výrobkových radách:  nová zubná súprava nesená kreslom Chirana CHEESE „Lift“, nový dýchací prístroj Chirana AURA „V“ a nový anestetický prístroj VENAR „TS“

 • Dosiahnutie historicky najkvalitnejšej finančnej štruktúry Skupiny: celková zadĺženosť = 26,7%(k 31.12.2013) 

 • Historicky najlepší stav likvidity Skupiny:  prekrytie celkových záväzkov cashom a pohľadávkami = 142,09% (k 31.12.2013)

 • Získanie internetovej domény „chirana.sk“, ktorá bola od r.1997 až do roku 2012 vlastnená a používaná nekalo súťažným konkurentom

 

2015

 • Vyhraný spor o značku CHIRANA, získanie a spustenie internetovej stránky na doméne www.chirana.sk podnecuje spoločnosť k reorganizácii spoločenskej štruktúry a od 1.1.2016 sa skupina prezentuje pod názvom CHIRANA Holding. Spoločnosť M.O.C., a.s. stráca v tejto skupine svoje opodstatnenie a materskou spoločnosťou sa stáva Chirana, a.s. so svojou dcérskou spoločnosťou Chirana Medical, a.s.

 • Oslava 80. výročia založenia strojárskej výroby v Starej Turej

 • Uvedená na trh vynovená generácia dýchacieho prístroja CHIRANA Aura V a anestetického prístroja Venar TS 

 • Započatý vývoj kompaktných násadcov modrých (1:1) a  červených (1:5)

2017

začína výroba kompaktných násadcov modrých (1:1) a  červených (1:5)