Projekty EU

 

INOVÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU CHIRANA Medical, a.s.

 

Verejné obstarávanie:

Vyhodnotenie - Záznam z prieskumu trhu zo dňa 30.9.2021

Výzva na predkladanie ponúk.pdf

Príloha č 8 - Editovateľná Kúpna zmluva.docx

Príloha č 9 - Editovateľná Príloha č 1 až Príloha č 7.docx

 

 

 

VÝSKUM A VÝVOJ SYSTÉMU ZEFEKTÍVNENIA VENTILÁCIE PACIENTOV S COVID19 ALEBO S INÝM NEHOMOGÉNNYM POŠKODENÍM PĽÚC

 

 

 

 

VZDELÁVANIE A ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ CHIRANA Medical, a.s.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

Názov a sídlo prijímateľa:

CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57,

916 01 Stará Turá

Názov projektu:

Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností

CHIRANA Medical, a.s.

Začiatok realizácie projektu:

02/2020

Koniec realizácie projektu:

11/2020

Výška poskytnutého príspevku:

195 656,77 EUR

Logo operačného programu:

Odkazy na webové sídla:

www.esf.gov.sk / www.ia.gov.sk / www.employment.gov.sk

Fotodokumentácia:

Fotografie zo školenia zamestnancov v rámci projektu Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností:

 

 

Minulé projekty:

Podpora predaja zdravotníckej techniky

CHIRANA Medical, a.s. v období od 03/2009 do 12/2010 realizovala projekt „Podpora predaja zdravotníckej techniky na trhoch balkánskej oblasti a na vyspelých európskych trhoch“ (ITMS 25110120025) vďaka podpore z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Podpora predaja zdrav techniky.pdf

Medical_ITMS_25110120025.pdf

 
Vzdelávanie

CHIRANA Medical, a.s. v období od 07/2010 do 12/2012 realizovala projekt „Rast efektívnosti pracovného kapitálu“ (ITMS 27110230307) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Rast efektívnosti pracovného kapitálu_formulár dobrej praxe.pdf

Fotodokumentácia k formuláru dobrej praxe.pdf

Informačná tabuľka.pdf

 

Inovácie

CHIRANA Medical, a.s. v období od 01.03.2010 do 29.02.2012 realizovala projekt „Inovácia výrobných zariadení spoločnosti CHIRANA Medical, a.s.“ (ITMS 25110120457) vďaka podpore z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Inovácia výrobných zariadení.pdf

 
Výskum & Vývoj

CHIRANA Medical, a.s. získala v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch, kód výzvy KaHR-13SP-1201 nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Výskum automatizovaných a poloautomatizovaných systémov pre diagnostiku, kontrolu a riadenie umelej ventilácie pľúc v intenzívnej medicíne a anesteziológii" (ITMS 25110320072).

Profil verejného obstarávania obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

Názov   

Dokument vo formáte pdf

Zverejnené

1. Výzva na predkladanie ponúk vo Vestníku VO č. 4/2014

Výzva na predkladanie ponúk Vestník 4_2014.pdf

08.01.2014

2. Oznámenie o termíne otvárania ponúk - časť ostatné

VO Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť - Ostatné.pdf

06.02.2014

3. Oznámenie o termíne otvárania ponúk – časť kritéria

VO Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť - Kritéria.pdf

19.02.2014

4. Oznámenie o vyhodnotení ponúk

VO Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf

06.03.2014

5. Zmluva o dielo č. 232014005

Zmluva o dielo č. 232014005.pdf

06.05.2014

6. Informačná tabuľa o realizácii projektu

Informačná tabuľa - informácia na webstránku.pdf

07.05.2014

7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 232014005

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf

07.05.2014

8. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 232014005

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo.pdf

17.07.2014

9. Informácia o výsledkoch zrealizovaného projektu

Informácia o výsledkoch zrealizovaného projektu.pdf

14.03.2017

10. Prezentácia výrobkov na výstavách a kongresoch 2016-2017

Prezentácia výrobkov na výstavách a kongresoch 2016-2017.pdf

15.03.2017

11. Prezentácia výrobkov na výstavách a kongresoch 2017-2018

Prezentácia výrobkov na výstavách a kongresoch 2017-2018.pdf

07.03.2018