Chirana AURA BASIC

Unikátny koncept pre jedinečné riešenia!

Dýchací prístroj Chirana AURA Basic je určený na dlhodobú intenzívnu terapiu s možnosťou kontrolovanej, podpornej alebo spontánnej ventilácie pľúc pre deti aj dospelých pacientov vrátane automatickej kompenzácie mŕtveho priestoru dýchacieho okruhu. Farebný 15” dotykový displej a intuitívne užívateľské rozhranie umožňujú skutočne jednoduché nastavenie základných režimov ventilácie a ich modifikácií.

Tento dýchací prístroj je nezávislý od centrálneho prívodu stlačeného vzduchu alebo od externého kompresora. Zabudovaný viacmembránový generátor vzduchu dodáva konštantný prietok stlačeného vzduchu vo všetkých požadovaných úrovniach pracovného tlaku a je navrhnutý na veľmi dlhú životnosť (nad 50 000 hodín prevádzky). Vďaka voliteľnej možnosti aj nízkotlakového pripojenia O2 z koncentrátora kyslíka je Chirana AURA Basic veľmi variabilným, mobilným a široko aplikovateľným riešením aj vo veľmi ťažkých podmienkach.

Pri predchádzajúcich vlnách pandémie COVID-19 sa v praxi potvrdila vysoká účinnosť unikátneho režimu ventilácie PMLV. V klinickej praxi sa darilo s prístrojom AURA V pri použití nami doporučenej metodiky liečby dosiahnuť účinnosť liečby ochorenia COVID-19 (pri zaintubovaných pacientoch) s mortalitou menej ako 20%. 

Režimy ventilácie:

 • CMV - objemovo riadená ventilácia
 • SCMV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu
 • PCV - tlakovo riadená ventilácia
 • SPCV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku
 • SIMV(V)+PS - synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu
 • SIMV(P)+PS - synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku
 • PS - tlaková podpora
 • APRV (BIPAP) - ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách
 • 2-Level - ventilácia na dvoch hladinách tlaku
 • 2-Level+PS - ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine
 • CPAP - nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách
 • APMV® (MVs) - automatic proportional minute volume – autoadaptívny regulačný systém na báze udržania zvolenej minútovej ventilácie MV
 • CFvS® - continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom
 • MLV - viachladinová ventilácia pľúc
 • SIGH - vzdych (prehĺbený nádych)
 • PS-VG - tlaková podpora s garanciou objemu alebo tzv PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu
 • PC-VG - tlakovo riadená ventilácia s garanciou objemu
 • SIMV-VG - synchronizovaná zástupová ventilácia s garanciou objemu
 • BIPAP (2LV)-VG - ventilácia na dvoch hladinách tlaku s garanciou objemu
 • MLV-VG - viachladinová ventilácie pľúc s garanciou objemu

Napájanie:

 • napájací tlak O2                              2 – 6 bar

 • max. inspiračný prietok               180 l.min-1

 • napájacie el. napätie                      TN-S, 110 - 240 V, 50/60 Hz

 • vlastný zdroj el. energie                12 V/ 8 Ah Pb

 • min. 4 hodiny ventilácie na internej batérii

Ventilačné parametre: 

 • dychový objem:                10 – 2 000 ml  

 • dychová frekvencia:       2 - 80 c.min-1 

 • minútová ventilácia:       0,1 – 35 l/min.

 • pomer Ti:Te, %:                20 – 80% (od 1:4 do 4:1)  

 • poinspiračná pauza:       od 0 do 50% 

 • koncentrácia O2:             od 21 do 100%

 • PEEP:                               0 - 35 Pa x 100 

 • prehĺbený nádych: (Sigh): OFF , každý 10 – 100 (s krokom po 10)

 • inspiračný prietok Q:           3 to 180 l.min-1 

 • citlivosť trigera:             od 1 do 20 l/min  prietokový                                                                 

 •  bias-flow - bázový prietok: od 1 do 30 l.min-1, OFF

 • displej:                            12.1", opcia 15" s dotykovým ovládaním

 • tlak – paw,

 • objem Vt,

 • minútová ventilácia MV,

 • minimálny tlak pmin = PEEP,

 • stredný tlak,

 • koncentrácia O2 pri nádychu,

 • koncentrácia CO2 pri nádychu i výdychu,

 • frekvencia f,

 • T/M – úsilie pacienta spontánne dýchať

Grafy zobrazované na displeji:

 • graf tlaku,

 • krivka závislosti P/V,

 • graf prietoku,

 • graf závislosti Q/V,

 • krivka objemu,

 • krivka P/V,

 • krivka CO2

Monitorovanie mechanických vlastností pľúc:

 • časová konštanta doby nádychu a výdychu,

 • špičkový alveolárny tlak,

 • alveolárny tlak na konci výdychu,

 • alveolárny tlak,

 • auto PEEPi,

 • statická compliance pľúc,

 • dynamická compliance pľúc,

 • odpor dýchacích ciest pri nádychu

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • zabudovaný multi-membránový generátor vzduchu alebo turbína (ako opcia) zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečné elektronické ovládanie FiO2

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom z okolitého prostredia

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min.

 • prístroj Chirolog SV Basic má implementované hodnoty parametrov, ktoré z hľadiska reálnej aplikácie na pacientovi sú absolútne komplexné a to nielen v rozsahu, ale aj z hľadiska obsahu, pokrývajúce celé spektrum pacientov od novorodencov až dospelých s možnosťou nasadenia pre celé spektrum pneumónii a obštrukcií dýchacích orgánov, pričom na rozdiel od konkurencie neboli integrované rôzne špekulatívne parametre, ktoré sú v klinickej praxi neaplikovateľné, alebo potenciálne ohrozujúce pacienta

 • v prístroji je implementované unikátne prevedenie režimu PCV, ktorý nepredstavuje iba štandardný tlakový režim, ale zároveň je vybavený automatickou identifikáciou spontánneho dychového úsilia, čo ventilátor identifikuje a prepne sa do režim 2-Level ventilation (BiLevel, BiPAP)

  V tomto režime je k dispozícii aj PS – tlaková podpora pre napomáhanie spontánnemu dýchaniu na hladine PEEP, ktorej veľkosť je voliteľná. V tom istom základnom režime (PCV) pri nadstavení Ti 80% sa prístroj plynule dostáva do režimu APRV. Chirana Aura tak v podstate automaticky vychádza v ústrety potrebám pacienta, čo je nespornou výhodou napomáhajúcou lekárovi.

 • exspiračná inteligentná asistencia je veľkým prínosom pre pacienta i lekára v situáciách, ak sa pacient „pobije“ s ventilátorom a dochádza k prekročeniu limitného tlaku v okruhu (napr. zakašľanie). V týchto situáciách zväčša ventilátory vypustia tlak do atmosféry a „uzemnia“ okruh, čím sa ale nadstavený PEEP=0 a u poškodených pľúc žiaľ dochádza ku kolapsu alveol (derecruitment). Riešenie integrované v prístroji Aura Basic je oveľa vyspelejšie, pričom v situáciách, keď dôjde k prekročeniu limitného tlaku v okruhu, ventilátor po vyhodnotení situácie, inteligentným algoritmom vypustí prebytok tlaku tak, že PEEP zostave po celý čas trvania procedúry zachovaný, čím nedôjde ku kolapsu alveol a nie je potrebné znovu realizovať recruitment

 • v prístroji implementovaná metóda APMV–MVs predstavuje jedinečné riešenie inteligentného riadenia všetkých ventilačných režimov zmenami prietoku, tlaku, objemu a frekvencie podľa špeciálneho algoritmu, ktorý zabezpečuje protektívnosť ventilácie a obsluhou zvolenú minútovú ventiláciu. Proporcionálna regulácia prietoku, tlaku a frekvencie na dosiahnutie zvolenej minútovej ventilácie je zabezpečená aj pri pacientovej spontánnej ventilácii

  V rámci tejto metódy ventilácie je k dispozícii aj automatická adaptácia Flow pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AUTO-FLOW), Automatická adaptácia Pressure pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AUTO-PRESSURE), Automatická kompenzácia vplyvov zmien mechanických vlastností pľúc (C, R) počas tlakových režimov UVP (AUTO-COMPENSATION of Cst and Raw).

 • pri neinvazívnej ventilácii (NIV) je zabudovaná automatická kompenzácia únikov plynov okolo masky

 • monitorovanie mechanických vlastností pľúc - ON LINE predstavuje jedinečnú výhodu pre lekára, ktorý tak má neustále aktuálny prehľad o stave dýchacích orgánov pacienta i jeho trende

 • Automatická kompenzácia parametrov poddajnosti a odporu okruhu ventilátora Cm a Rsys. Pri použití akýchkoľvek hadíc, či zvlhčovača, zariadenie identifikuje a automaticky kompenzuje zmenu Cm a Rm

 • Backup ventilácie pri PS (PCV) – automatický na základe záložnej frekvencie, alebo s aplikáciou APMV (Ms)

 • všetky parametre ventilačnej činnosti sa uchovávajú v pamäti prístroja v priebehu 24 hodín (systém trendov).

 • konštrukcia prístroja umožňuje jeho ľahké čistenie a údržbu