Chirana AURA V

Unikátny koncept pre personalizovanú ventiláciu!

Chirana AURA V predstavuje najvyššiu úroveň ventilačného systému s nadštandardnými režimami ventilácie pre rôzne situácie a pre všetky skupiny pacientov. Prístroj je dodávaný ako komplexné riešenie už v základnom vybavení, s prioritou na poskytnutie individualizovanej ventilácie, šitej na mieru konkrétnemu pacientovi a konkrétnemu pľúcnemu poškodeniu. Pokročilý dýchací systém je schopný automaticky kompenzovať mŕtvy priestor, poddajnosť, odpor dýchacieho okruhu a ustúpiť pacientovej spontánnej dychovej aktivite. Zabudovaná umelá inteligencia poskytuje veľa automatických možností vrátane optimalizácie ventilačných parametrov založených na on-line monitorovaní parametrov pľúcnej mechaniky, čo vedie k lepšej synchronizácii s pacientom a výraznému skráteniu doby zotavenia a eliminácii potenciálnych komplikácií. Unikátny režim programovanej viacúrovňovej ventilácie pľúc s variabilným objemom, variabilným tlakom, variabilnou frekvenciou a variabilným časom je najoptimálnejšou metódou ventilácie ťažko nehomogénne poškodených pľúc (vírusová pneumónia, ALI, ARDS, COVID19 atď.). Prístroj Chirana AURA V je predurčený na poskytovanie personalizovanej netraumatickej umelej ventilácie prispôsobenej konkrétnym potrebám pacienta.

Pri predchádzajúcich vlnách pandémie COVID-19 sa v praxi potvrdila vysoká účinnosť unikátneho režimu ventilácie PMLV. V klinickej praxi sa darilo s prístrojom AURA V pri použití nami doporučenej metodiky liečby dosiahnuť účinnosť liečby ochorenia COVID-19 (pri zaintubovaných pacientoch) s mortalitou menej ako 20%. 

CMV - objemovo riadená ventilácia

SCMV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu

PC V - tlakovo riadená ventilácia

SPCV  - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku

SIMV(V)+PS – synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu

SIMV(P)+PS – synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku

PS – tlaková podpora

APRV (BIPAP) – ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách

2-Level – ventilácia na dvoch hladinách tlaku

2-Level+PS – ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine

CPAP – nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách

nCPAP - kontinuálny pretlak v dýchacích cestách u spontánne ventilujúceho pacienta, bez obmedzenia hmotnosti s aplikáciou nazálne

PMLV® - programmed multi level ventilation – programovaná viac hladinová ventilácia

HFM CPAP – vysokofrekvenčne modulovaný CPAP pre aplikáciu u detí pod 5 kg hmotnosti

APMV® (MVs) – automatic proportional minute volume – autoadaptívny regulačný systém na báze udržania zvolenej minútovej ventilácie MV 

CFvS® - continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom

SIGH – Svzdych (prehĺbený nádych)

PS-VG - tlaková podpora s garanciou objemu alebo tzv PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu

PC-VG- tlakovo riadená ventilácia s garanciou objemu

SIMV-VG - synchronizovaná zástupová ventilácia s garanciou objemu

BIPAP (2LV)-VG - ventilácia na dvoch hladinách tlaku s garanciou objemu

PMLV®-VG - viachladinová ventilácie pľúc s garanciou objemu

Napájanie

 • napájací tlak O2      2,8-6 bar

 • max. inspiračný prietok   240 l.min-1  O2=120 l/min  AIR=120 l/min

 • napájacie el. napätie    TN-S 110 - 240 V, 50/60 Hz

 • vlastný zdroj el. energie    12 V/ 8 Ah Pb

 • doba chodu na vlastný zdroj pri default parametroch viac ako 2 hod

Ventilačné parametre: 

 • dychový objem: 2 – 2 000 ml  

 • dychová frekvencia: 1 – 180/ min.  

 • minútová ventilácia: 0,1 – 35 l/min.

 • pomer Ti:Te, %: 10 – 90% (od 1:299 do 9:1)  

 • poinspiračná pauza: od 0 do 75% 

 • koncentrácia O2: od 21 do 100%

 • PEEP: od 0 do 5 kPa 

 • prehĺbený nádych: (Sigh): OFF , každý 10 – 100 (s krokom po 10)

 • inspiračný prietok: 240 l/min

 • citlivosť trigera: od 1 do 20 l/min  prietokový od 0,1 do 1,5 kPa  pressure                                                                

 •  bias-flow - bázový prietok: od 1 do 30 l.min-1, OFF

 • displej: 15“ alebo 21.5"

 • meranie O2 - Štandard: galvanické meranie / Opcia: paramagnetické meranie

 • tlak – paw,

 • objem Vt,

 • minútová ventilácia MV,

 • minimálny tlak pmin = PEEP,

 • stredný tlak,

 • koncentrácia O2 pri nádychu aj výdychu,

 • koncentrácia CO2 pri nádychu i výdychu,

 • frekvencia f,

 • T/M – úsilie pacienta spontánne dýchať

 • Metabolika pacienta

Grafy zobrazované na displeji:

 • graf tlaku,

 • krivka závislosti P/V,

 • graf prietoku,

 • graf závislosti Q/V,

 • krivka objemu,

 • krivka P/V,

 • krivka CO2

Monitorovanie mechanických vlastností pľúc:

 • časová konštanta doby nádychu a výdychu,

 • špičkový alveolárny tlak,

 • alveolárny tlak na konci výdychu,

 • alveolárny tlak,

 • auto PEEPi,

 • statická compliance pľúc,

 • dynamická compliance pľúc,

 • odpor dýchacích ciest pri nádychu

Nebulizér:

 • pneumatický

 • ultrazvukový

 • v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov

 • systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny

 • sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle spustenie prístroja v režime ventilácie CMV

 • Auto-štart systém ventilácie

 • zabudovaný elektronický ventilátor zabezpečuje zvýšenú ochranu proti hypoxickej zmesi

 • bezpečné elektronické ovládanie FiO2

 • pri prerušení dodávky kyslíka, prístroj uskutočňuje ventiláciu vzduchom zo zdroja stlačeného vzduchu alebo z externého kompresoru

 • minimálna doba práce zabudovaného akumulátora – 240 min

 • monitorovanie mechanických vlastnosti pľúc on-line